Zápisnica z valného zhromaždenia sro o zmene sídla

zapisnica z valneho zhromazdenia sro o zmene sidla

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia o zmene sídla

[●] (ďalej len „spoločnosť“)
Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti.

Program rokovania:        1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
                                                2. Zmena sídla
                                                3. Zmena spoločenskej zmluvy
                                                4. Záver  

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril [●] a konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle § 129 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“).

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 OBZ v spojení s čl. XIV bod 1 spoločenskej zmluvy.

K bodu 1. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

 

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>