M I N I S T E R S T V O V N Ú T R A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y

S E K C I A   V E R E J N E J   S P R Á V Y

odbor živnostenského podnikania

Z O Z N A M

O D P O R Ú Č A N Ý C H   O Z N A Č E N Í   V O Ľ N Ý C H   Ž I V N O S T Í

A   I C H   B L I Ž Š I E   V Y M E D Z E N I E

Posledná aktualizácia Február 2011

2

Ú v o d o m

Podľa zákona č. 358/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 25 ods.3) má Ministerstvo vnútra SR zverejniť na svojej internetovej stránke zoznam

odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Nosným účelom tohto opatrenia je snaha o

sprehľadnenie výberu neregulovaných živností v usporiadanej podobe, odstránenie nejednotného postupu živnostenských úradov pri posudzovaní

označenia (špecifikácie) predmetov podnikania, odstránenie administratívnych prieťahov pri osvedčovaní splnenia podmienok prevádzkovania živnosti

a tým aj celkové zjednodušenie a odbyrokratizovanie výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.

Vypracovaný materiál v tomto chápaní nemá ambíciu ani možnosť mať charakter záväzného zoznamu (úplného výpočtu) ohlasovacích voľných

živností. Naďalej zostáva ponechaný právny stav, podľa ktorého môže záujemca o podnikanie na území Slovenskej republiky uviesť aj iné označenie

živnosti. Podmienkou však je, aby bola pri takomto postupe dodržaná požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti predmetu podnikania, ktorá je

rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní označenia živnosti v správnom (živnostenskom) konaní. Určitosť a zrozumiteľnosť predmetu podnikania

(špecifikácie živnosti) treba chápať v spojitosti s povinným posudzovaním kvalifikácie (identifikácie) druhu a charakteru živnosti v živnostenskom

konaní, s poukazom na to, že od potrebnej identifikácie druhu a charakteru živnosti možno odvodiť podmienky na získanie živnostenského oprávnenia

potrebného na prevádzkovanie živnosti.

Požiadavka na správne označenie znenia živnosti vyplýva z mechanizmu fungovania a uplatňovania živnostenského zákona, podľa ktorého sú –

ústavná zásada slobody podnikania a právo slobodného rozhodovania sa o voľbe podnikateľskej činnosti – regulované vo vybraných prípadoch

požiadavkou na splnenie podmienok odbornej alebo inej spôsobilosti, ktoré musí fyzická a právnická osoba splniť a v zásade aj preukázať

autorizovanému orgánu verejnej správy (živnostenskému úradu). K tomu aby živnostenský úrad mohol od dotknutých osôb požadovať splnenie,

prípadne aj preukázanie podmienok odbornej alebo inej osobitnej spôsobilosti/spoľahlivosti musí byť zrejmý rozsah živnostenského oprávnenia.

Mechanizmus fungovania živnostenského zákona je nastavený tak, že rozsah živnostenského oprávnenia vyplýva z obsahu živnosti a obsah živnosti v

tomto právnom rámci v zásade vyplýva z označenia (špecifikácie) predmetu podnikania (§ 28 ods.1).

Zatiaľ čo obsah regulovaných viazaných živností v absolútnej väčšine prípadov vyplýva z osobitných predpisov, ktoré na odvetvovej úrovni bližšie

upravujú príslušnú činnosť, u remeselných ani u voľných živností nie je možné v praxi túto systémovú výhodu uplatniť. Obsah tohto okruhu živností

možno odvodiť iba nepriamym spôsobom, vždy v závislosti od konkrétneho znenia predmetu podnikania, čo u remeselných a najmä u voľných živností

zvyšuje nároky na určité a zrozumiteľné formulovanie označenia (špecifikácie) predmetu podnikania.

V prípade remeselných živností Ministerstvo vnútra SR už vypracovalo metodickú pomôcku, ktorej cieľom je vymedziť absentujúcu obsahovú náplň

jednotlivých remeselných živností, ktorá nie je určená žiadnym (osobitným) právnym predpisom. S poukazom na to, že v záujme praktického postupu

živnostenských úradov i záujemcov o podnikanie došlo k vymedzeniu ich obsahu aj pozitívnym aj negatívnym spôsobom a v rámci negatívneho

vymedzenia remeselných živností aj k určeniu doplnkových činností, ktoré nemajú charakter remeselnej živnosti, už v rámci tejto pomôcky došlo k

sprehľadneniu možností, ktoré doplnkové činnosti možno vykonávať na základe ohlasovacej voľnej živnosti. Metodický materiál pod názvom

„Obsahová náplň remeselných živností“, spolu s príslušným výpočtom ohlasovacích voľných živností je uvedený aj na internetovej stránke Ministerstva

vnútra SR na adrese : „civil.gov.sk“, na odkaze „živnostenské podnikanie“.

3

Na rozdiel od vypracovania zoznamu voľných živností v spojitosti s vymedzením obsahových náplní remeselných živností, Ministerstvo vnútra SR pri

tvorbe tohto dokumentu postupovalo odlišne. Fundamentálne vychádzalo z požiadavky vytvorenia plošného zoznamu ohlasovacích voľných živností v

členení živností podľa predmetu podnikania1) na princípe agregovaného reťazca činností, členiaceho sa na čiastkové činnosti, ktoré sú tiež samostatne

spôsobilé splniť znaky živnosti. Tomuto princípu zodpovedá aj systematika usporiadania dokumentu. Ten je vnútorne členený na 2 základné časti, z

ktorých nosnú časť predstavuje (súhrnné) kmeňové znenie odporúčaného označenia voľnej živnosti (ľavá strana dokumentu), druhú časť predstavuje

množina čiastkových živností, ktorá je demonštratívnym výpočtom najčastejších činností obsiahnutých v rámci kmeňovej voľnej živnosti (pravá strana

dokumentu)2).

Pri tvorbe konštrukcie dokumentu sa pritom opieralo o odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností (ďalej OKEČ)3), ktorá nadobudla účinnosť

1.januára 20084). S prihliadnutím na doterajšiu prax s využívaním OKEČ-u aj zo strany živnostenských úradov aj zo strany spravodajských jednotiek

(podnikateľských subjektov)5), na účely vypracovania tohto metodického dokumentu sa využila štatistická kategorizácia činností, slúžiaca na (rámcové)

národné a medzinárodné porovnanie výkonov hospodárskych subjektov alebo výrobkov a služieb, vrátane opráv a inštalácií. Neznamená to preto

prevzatie OKEČ-u vo význame vybraného, uzatvoreného zoznamu živností, z ktorých by si musel záujemca o podnikanie podľa živnostenského

zákona vybrať druhovú špecifikáciu živnosti, ale rešpektovanie a praktické využitie existujúcej štruktúry štatistického triedenia ekonomických činností

vedeného (na iné účely) v iných informačných systémoch Slovenskej republiky. Na účely živnostenského podnikania a tým aj na účely tohto dokumentu

(označovania živnosti) sa neprevzala používaná štatistická terminológia, ale iba vnútorná systematika členenia ekonomických činností. Tým sa dosiahol

synergický účinok tejto metodickej pomôcky, ktorý je možné využiť aj iné účely v rámci existujúcich evidencií a databáz vedených inými orgánmi

verejnej správy.

S poukazom nato, že nejde o uzavretý, ale o otvorený výpočet ohlasovacích voľných živností, Ministerstvo vnútra SR v postavení ústredného orgánu

štátnej správy v živnostenskom podnikaní v rámci monitorovacej a kontrolnej funkcie bude dozorovať uplatňovanie vypracovaného dokumentu a v jeho

rámci aj pravidelne aktualizovať jeho obsah, najmä s prihliadnutím na vývoj aplikačnej praxe z poznatkov získaných predovšetkým od živnostenských

úradov, dotknutých podnikateľských subjektov a od ich reprezentatívnych združení.

Dokument je určený ako významná inštruktívna metodická pomôcka pre záujemcov o získanie živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie niektorej

z ohlasovacích voľných živností. Osobitne je určená, v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri osvedčovaní podmienok prevádzkovania živnosti,

pre zamestnancov živnostenských (obvodných) úradov, s možnosťou jeho ďalšieho využitia odvetvovými orgánmi štátnej správy a inštitúciami z

neštátnej sféry, osobitne záujmovými verejnoprávnymi i dobrovoľnými združeniami pôsobiacimi vo sfére živnostenského podnikania.

1) Živnosti obchodné, výrobné a poskytujúce služby

2) Nech nemýli, že pri výpočte čiastkových voľných živností v tomto dokumente sa možno stretnúť s rovnakým označením voľnej živnosti aj pri výpočte voľných živností v dokumente k remeselným živnostiam.

Rešpektoval sa princíp, podľa ktorého sa do demonštratívneho výpočtu voľných živností uviedli aj činnosti z dokumentu o remeslách v tých prípadoch, ak išlo o čiastkovú činnosť niektorej z kmeňovej voľnej

živnosti uvedenej v tomto dokumente.

3) OKEČ tvorí prílohu vyhlášky Štatistického úradu SR č.306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností

4) Z časových a inštruktívnych dôvodov tomuto dňu zodpovedá aj aktuálnosť vydania a možného uplatnenia tohto metodického dokumentu.

5) Používanie OKEČ-u na štatistické účely bolo záväzné pre spravodajské jednotky do 31.12.2007 podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 552/2002 Z.z., ktorou sa vydáva odvetvová klasifikácia ekonomických

činností na štatistické účely, s účinnosťou od 1.januára 2008 podľa vyhlášky č.306/2007 Z.z..

4

KÓD SKUPINY

ODPORÚČANÉ OZNAČENIE ČINNOSTI

KÓD

PODSKUPINY

KÓD

PODPODSKUPI

NY

OBSAHOVÉ VYMEDZENIE ČINNOSTI

1 POĽNOHOSPODÁRSTVO

1.1

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve

a záhradníctve

Poznámka:

V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať poľnohospodársku,

rastlinnú a živočíšnu výrobu.

1.1.1 Vyžínanie trávy, výrez nežiaducich krovín.

1.1.3

Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických

sadovníckych diel.

1.1.4 Údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení.

1.1.5

Poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou (strojmi, mechanizmami a

náradím).

1.1.6 Sušenie dekoračných rastlín.

1.1.7 Pozberové úpravy rastlinných komodít.

1.1.8 Pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín.

1.2 Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s

chránenými rastlinami

1.3 Chov vybraných druhov zvierat

1.3.1

Chov laboratórnych, exotických zvierat a vtáctva, akvarijných rybičiek, priadky

morušovej.

1.4 Chov, spracovanie a obchodovanie s

chránenými živočíchmi

1.5 Poskytovanie služieb súvisiacich so

starostlivosťou o zvieratá

1.5.1 Prevádzkovanie hotela a útulku pre zvieratá (kŕmenie, bežná hygiena, venčenie…).

1.5.2 Výcvik psov a mačiek.

1.5.3

Kozmetické úpravy zvierat (čistenie, strihanie…).

5

1.5.4

Kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, výcvik, čistenie a podkúvanie koní zverených do

opatery.

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie sú vlastné chovy.

1.5.5 Veterinárna asanácia.

1.5.5.1 Zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých zvierat.

1.5.5.2 Odchyt opustených a túlavých zvierat sieťkami a odchytávanie holubov sieťkami

1.5.6 Strihanie oviec.

1.5.7 Paznechtovanie dobytka.

2 LESNÍCTVO

2.1 Poskytovanie služieb v lesníctve a

poľovníctve

2.1.1

Ťažba, porez, približovanie dreva a povoznícke služby (manipulácia dreva a jeho

skladovanie na skládkach)

2.1.2

Vykonávanie ochrany drevín

(Zahŕňa výrezy nežiaducich vetiev, nátery a pod.)

Pozn.: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je aplikácia prípravkov na ochranu

rastlín registrovaných a povolených UKSUP-om.

2.1.4 Poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)

2.1.3 Preparovanie zvierat, úprava poľovníckych trofejí

3 RYBÁRSTVO

3.1 Poskytovanie služieb v rybárstve

3.1.1 Poskytovanie služieb v rybárstve technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)

3.1.2 Vykonávanie výlovov rybníkov

4 ŤAŽBA A DOBÝVANIE

4.1 Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a

bahna a ich úprava

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je ťažba nerastov a ich úprava

vykonávaná priamo pri ich ťažbe subjektmi, ktoré tieto nerasty ťažia

4.1.1 Dobývanie bahna z vodného dna

4.1.2 Dobývanie a úprava rašeliny

4.1.3 Spracovanie hmôt pre výrobu porcelánu

4.1.4 Výroba štrku z prírodného kameňa, drvenie kameniva

4.1.5 Paletovanie prírodného kameňa

6

4.1.6 Úprava sadrovca, kriedy, dolomitu, vápenca

4.1.7 Úprava brúsnych materiálov a rôznych minerálov

4.1.8 Odstraňovanie nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov

4.1.9 Čistenie brehov a dna riek, jazier a vodných nádrží

4.2 Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

4.3 Kopanie studní

SPRACOVATEĽSKÝ PRIEMYSEL

5 POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL A TABAKOVÉ VÝROBKY

5.1 Údenárska výroba

5.1.1 Údenie mäsových a hydinových výrobkov, syrových výrobkov, rybacích výrobkov

5.2 Spracovanie a konzervovanie, zemiakov,

ovocia a zeleniny

5.2.1 Spracovanie a konzervovanie zemiakov:

zemiaky mrazené a hlbokozmrazené – hranolky, zemiaky konzervované – výrobky z

varených a predvarených zemiakov, upravené zemiaky – dehydratované, zemiaková

kaša, stabilizované

5.2.1.1 Výroba zemiakových lupienkov

5.2.1.2 Výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl

5.2.1.3 Výroba zemiakového škrobu

5.2.2 Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny

5.2.2.1 Výroba ovocných a zeleninových štiav

5.2.2.2 Konzervovanie ovocia, zeleniny

5.2.2.3 Výroba džemov, marmelád, lekvárov, výživ, stolového želé, pretlakov, kečupov

5.2.2.4 Výroba koncentrátov z ovocia a zeleniny, sirupov

5.2.2.5 Výroba ovocných a zeleninových džúsov, muštov

5.2.2.6 Praženie orechov, solené mandle

5.2.2.7 Výroba orechových nátierok

5.2.2.8 Sušenie ovocia, zeleniny a húb

5.2.2.9 Mrazenie ovocia a zeleniny

5.2.2.10 Výroba múky zo sušenej strukovinovej zeleniny

5.2.2.11 Výroba krupice zo sušenej zeleniny

5.2.2.12 Výroba produktov zo sóje

7

5.3 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov

5.4 Výroba mlynských výrobkov

5.4.0.1 Výroba múky, otrúb, krupice, vločiek z pšenice, raže, ovsa, kukurice a cereálnych

obilnín

5.4.0.2 Výroba výrobkov z pufovaných zŕn obilia, z praženého a transformovaného obilia –

corn flakes“, predvarené obilniny

5.4.0.3 Výroba bezvaječných cestovín

5.4.0.4 Výroba oblátok, müsli a kukuričných lupienkov

5.4.0.5 Výroba popcornu

5.4.0.6 Výroba škrobu a škrobových výrobkov – z ryže, kukurice, pšenice, manioku

5.4.0.7 Výroba glukózy

5.4.0.8 Výroba gluténu

5.5 Výroba a spracovanie cukru: výroba cukru nerafinovaného repného, trstinového, rafinovaného trstinového, repného

cukru, bieleho, hnedého cukru, kryštálového, kockového, práškového, homoľového

5.5.0.1 Výroba cukrového sirupu

5.5.0.2 Výroba melasy

5.5.0.3 Výroba cukrovej vaty

5.6 Výroba kakaa a výrobkov z kakaa

5.6.0.1 Výroba kakaového masla, tuku, prášku a sladidiel

5.6.0.2 Výroba čokolády

5.7 Výroba chuťových prísad a korenín

5.7.0.1 Výroba omáčok, miešaných korenistých zmesí, prípravkov na polievky, bujónov,

pekárenských kvasníc, kypriacich práškov, hotových práškov do pečiva, horčicovej

múčky, hotových horčíc, korenín upravených na použitie (čierne korenie, vanilka,

škorica klinčeky

5.7.0.2 Spracovanie soli do akostných potravín, jódovanej soli

5.7.0.3 Výroba koreniacej zmesi – polievkové korenie (tekuté a sypké)

5.7.0.4 Výroba octu

5.8 Spracovanie a úprava čaju a kávy

5.9 Spracovanie prírodného medu

5.9.0.1 Spracovanie včelieho vosku

5.9.0.2 Výroba medoviny (s obsahom alkoholu do 15%)

5.10 Výroba nápojov

5.10.1 Výroba nealkoholických nápojov

8

5.10.1.1 Výroba ovocných a zeleninových nealkoholických nápojov, sýtených, nesýtených

5.10.1.2 Výroba minerálnych nápojov ich úprava a stáčanie

5.10.1.3 Výroba čajových nápojov

5.10.1.4 Plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní

5.10.2 Výroba vína (s obsahom alkoholu do 15 %)

5.10.2.1 Výroba hroznového vína

5.10.2.2 Výroba jablčného a ovocného vína

5.11

Výroba kŕmnych zmesí:

5.10.2.3

Výroba nedestilovaných kvasených nápojov (vermútu a podobných nápojov)

výroba a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá,

výroba krmív pre hospodárske zvieratá, mačky, psov, vtáctvo, rybičky…

6 TEXTILNÝ A ODEVNÝ PRIEMYSEL

6.1

Textilná výroba

6.1.1 Príprava a spriadanie textilných nití a vlákien:

výroba priadzí a nití z prírodných vlákien, výroba mykaných vlákien, výroba česaných vlákien,

úprava vlákien – pranie, odmasťovanie, mykanie a česanie vlny a bavlny, namotávanie hodvábu,

trepanie ľanu, bielenie a farbenie textilných vlákien, priadzí

6.1.2 Výroba textilu (tkaním, pletením)

6.1.3 Úprava textilu:

bielením, farbením, sušením, parením, zrážaním, sanforizáciou, mercerizáciou, chemickou

úpravou, pogumovaním, plisovaním, tlačiarska úprava textílií – modrotlač, batikovanie

6.1.4 Výroba netkaného textilu

6.1.4.1 Výroba krajkových výrobkov (pletených a háčkovaných výrobkov)

6.1.4.2 Výroba výšiviek

6.1.5 Výroba galantérneho tovaru z textilu:

výroba stúh, paspuliek, gúm, okrasných lemoviek, šnúrok, strapcov, brmbolcov, výroba

ručne tkaných gobelínov, výroba textilných súprav na vyšívanie, výroba tylu, sieťového

textilu, závojov, výroba šnúrok do topánok z textilu, výroba práškových pudreniek

a rukavíc, výroba textilných hračiek

6.1.6 Výroba textilných výrobkov pre domácnosť:

výroba posteľnej bielizne a kuchynských tkanín (prachovky a utierky)

6.1.7 Výroba bytových doplnkov:

výroba diek, prešívaných prikrývok, sedákov, vankúšov, spacích vakov, závesov,

záclon, roliet, posteľných pokrývok, obalov na nábytok

9

6.1.8 Výroba priemyselných textilných výrobkov:

výroba celtovín, stanov, tovarov na táborenie, námorných plachiet, nafukovacích

matracov z textilných materiálov, žalúzií, voľných prikrývok na autá, stroje, nábytok,

záchranných viest, textilných častí elektrických prikrývok, vriec, obalov na odevy

6.1.9 Výroba podlahových krytín

6.1.9.1 Výroba kobercov – viazaných, tkaných a všívaných

6.1.9.2 Výroba rohoží, podložiek

6.1.9.3 Výroba tkaných plstených podlahovín

6.1.9.4 Výroba plste

6.1.10 Výroba povrazov, šnúr, motúzov a sieťovín z textilných vlákien, z viazaných sieťovín

6.1.11 Výroba technického a pracovného textilu:

výroba visačiek, vlajok, transparentov, zastávok, výroba textilu impregnovaného,

poťahovaného, krytého, laminátovaného plastom, výroba metalizovanej priadze,

povrazov, výroba kordového textilu na pneumatiky z vysoko pevných umelých priadzí,

výroba plynových žiarových pančušiek a dutého textilného vlákna, výroba poťahového

textilu, hadíc, pásov a remeňov na prenos a prepravu, tkanín na preosievanie,

napínanie, výroba lemoviek do áut, výroba plátna pre umelcov a pauzovacieho plátna,

výroba zdravotníckeho materiálu z textilu (obväzy obvínadlá, ochranné rúška,…)

6.2

Odevná výroba

6.2.1 Výroba vrchného ošatenia vyrobeného z tkaného pleteného, háčkovaného a netkaného

textilu

6.2.2 Zákazkové krajčírstvo

6.2.3 Výroba športových odevov z textilu

6.2.4 Výroba pracovných odevov

6.2.5 Výroba odevných doplnkov

6.2.5.1 Výroba klobúkov a čiapok

6.2.5.2 Výroba rukavíc, opaskov, šálov, šatiek, sieťok na vlasy, vreckoviek

6.2.5.3 Výroba golierov, viazaniek, motýlikov, textilných šperkov

6.2.6 Výroba pančuchového tovaru

6.2.7 Výroba spodnej bielizne

6.2.8 Výroba špecifických odevov

6.2.8.1 Výroba scénických kostýmov, krojov, obradných rúch, talárov

10

7 KOŽIARSKY PRIEMYSEL

7.1 Spracovanie kože

7.1.1 Odborné práce pri vypracovaní rôznych druhov koží, ich zušľachťovaním na usne

fyzikálno-chemickými procesmi a ďalším mechanickým spracovaním

7.1.2 Farbenie, česanie, mazanie, čistenie, žehlenie, skladovanie, ošetrovanie kožušín

7.1.3 Vyčiňovanie koží a kožiek

7.1.4 Činenie a apretovanie kože

7.2 Výroba kožených a kožušinových výrobkov

7.2.1 Výroba kožených odevov

7.2.2 Výroba kožušinových odevov

7.2.3 Výroba kožušinových výrobkov

7.2.4 Výroba výrobkov z kože a usní

7.2.4.1 Výroba kožených opaskov, aktoviek, kufrov, kabeliek, peňaženiek, remienkov na

hodinky

7.2.4.2 Výroba šnúrok do topánok z kože a zo zložiek kože

7.2.4.3 Výroba reklamných predmetov

7.2.5 Výroba výrobkov z imitácie kože, kožušín a ich substitútov

7.2.6 Výroba športových potrieb a sedlárskych výrobkov z kože

výroba lôpt, sedlárskych výrobkov, výroba jazdeckých pomôcok z kože

7.3 Výroba obuvi a komponentov obuvi s

výnimkou ortopedickej obuvi

7.3.1 Výroba vychádzkovej obuvi

7.3.2 Výroba športovej obuvi

7.3.3 Výroba pracovnej a domácej obuvi

7.3.4 Výroba komponentov obuvi

7.3.4.1 Výroba gamaší, chráničov na holene, vložiek do topánok, zvrškov obuvi a ich časti,

podrážok a podpätkov

8 DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

8.1

Opracovanie drevnej hmoty a výroba

komponentov z dreva

8.1.1 Opracovanie drevnej hmoty

11

8.1.1.1 Opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním

8.1.1.2 Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva

8.1.1.3 Piliarske práce

8.1.2 Výroba komponentov z dreva

8.1.2.1 Spracovanie drevenej triesky, pilín, drevených a celulóznych materiálov a hmôt

8.1.2.2 Výroba komponentov z dreva – guľatina, panely, laty, brvná, drevitá vlna, drevitá

múčka, drevné štiepky, triesky

8.1.2.3 Výroba preglejok, laminovaných dosiek, drevotrieskových a drevovláknitých dosiek a

dosiek z drevených vlákien

8.1.4.4 Výroba palivového dreva a peliet

8.1.4.5 Výroba podlahových krytín na báze dreva (parkety, plávajúce podlahy…)

8.2 Výroba jednoduchých drevárskych

výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov

alebo súčastí z dreva do finálnych

produktov a ich údržba

8.2.1 Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov

8.2.1.1 Výroba stolového a kuchynského riadu z dreva

8.2.1.2 Výroba zápaliek

8.2.1.3 Výroba rámov na obrazy, zrkadiel, maliarskych paliet

8.2.1.4 Výroba podvalov pod koľajnice

8.2.1.5 Výroba štipcov na bielizeň, gombíkov

8.2.1.6 Výroba drevených žehliacich dosiek, roliet, klietok, cievok

8.2.1.7 Výroba drevených hrabliel, vidiel, rebríkov

8.2.1.8 Oprava, okovávanie paliet, drevených obalov, sudov a debien, násad na náradie,

šindľov

8.2.1.9 Výroba rúčok na dáždniky, držiakov

8.2.1.10 Výroba záclonových tyčí a krúžkov, výroba drevených vešiakov

8.2.1.11 Výroba drevených obalov a paliet

8.2.2 Zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov

8.2.2.1 Montáž a demontáž kompletných stolárskych výrobkov, osadzovanie a montáž

vstavaných políc, skríň

8.2.2.2 Zariaďovanie interiérov a exteriérov nábytkom a doplnkami

8.2.3 Oprava, údržba a obnova nábytku

8.2.3.1 Renovácia nábytku fóliovaním

12

8.2.3.2 Čalúnnictvo

8.2.3.3 Montáž a demontáž nábytku z hotových dielcov

8.2.3.4 Brúsenie drevených podlahových krytín

8.2.4 Kulisárska výroba

8.2.4.1 Zhotovovanie a montáž scénických dekorácií

8.3 Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov

z dreva

8.3.1 Výroba drevených dekoratívnych predmetov

8.3.1.1 Výroba rezbárskych výrobkov, sošiek a ozdôb, architektonických modelov pre rôzne

účely (makety), drevených krabíc na šperky, drevených kvetináčov

8.3.2 Výroba fajčiarskych potrieb z dreva:

výroba blokov na výrobu fajok, výroba drevených fajok, popolníkov, puzdier na

zapaľovače

8.3.3 Výroba školských a kancelárskych potrieb z dreva:

výroba drevených tabúl, rysovacích dosiek, ceruziek, pravítok

8.3.4 Výroba športových drevených výrobkov:

výroba bránok, športového náradia (palice, veslá, žrde, rakety, hokejky

8.4 Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia,

korku

8.4.1 Výroba výrobkov z prútia:

výroba košov, darčekových košíkov, krabíc, prúteného nábytku (stoličiek, kresiel)

8.4.2 Výroba výrobkov zo slamy a šúpolia:

výroba úpletov z nepradených rastlinných materiálov, výroba košikárskych výrobkov,

slamených obalov na fľaše, rohoží

8.4.3 Výroba výrobkov z korku:

výroba prírodného a aglomerovaného korku (zátky, tesnenia, ozdobné dosky, pláty,

podnosy pásy )

9 PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

9.1

Výroba celulózy a papiera

9.1.1

Výroba celulózy:

z dreva, z celulózových vlákien, z drevnej buničiny

13

9.1.2

Výroba papiera:

z drevoviny, zo zberového papiera, výroba papiera ručného, novinového,

karbónového, pavučinkového na blany, tapetového fotocitlivého, tlačového, písacieho,

na kreslenie, ceninového, obálkového, výroba hygienického a sanitárneho papiera

(odlíčovacieho, toaletného, uterákového, servítkového, výroba buničitej vaty …), výroba

papiera cigaretového, pergamenového, nepremastiteľného, pauzovacieho,

samokopírovacieho, filtračného, výroba kartónu, lepenky

9.2 Výroba výrobkov z papiera

9.2.1

Výroba hygienických výrobkov z papiera:

výroba vložiek a tampónov, detských plienok, hygienických a toaletných výrobkov,

vatových tampónov, toaletného papiera, vreckoviek, odličovacích servítok a uterákov

9.2.2

Výroba domácich potrieb z papiera:

výroba utierok, pohárov, riadov a podnosov, výroba tapiet

9.2.3

Výroba obalového materiálu z papiera:

výroba vriec z papiera, kartónov, krabíc a debien z papiera a lepenky

9.2.4

Výroba školských a kancelárskych potrieb z papiera:

výroba písacieho papiera na konečné použitie, obálok a listových kariet, zošitov, obalov

na spisy, registrov, účtovných kníh

9.2.5

Výroba nábytku z papiera a lepenky:

výroba krytov na svietidlá

10 POLYGRAFICKÝ PRIEMYSEL

10.1 Polygrafická výroba, sadzba a konečná

úprava tlačovín

10.1.1 Polygrafická výroba

10.1.1.1 Kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, kameňotlač, sieťotlač, gumotlač,

chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika

10.1.2. Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh

10.1.2.1 Typografická sadzba, sadzbovanie na fotosadzbovacom stroji, vkladanie dát, optické

rozpoznávanie znakov, usporiadanie sadzby na tlač, tvorba dokumentu, počítačové

spracovanie

10.1.2.2 Spracovanie textových a obrázkových predlôh – vizitiek prostredníctvom výpočtovej

techniky

10.1.3 Viazanie a konečná väzba

14

10.1.3.1 Tvrdá väzba, hrebeňová väzba

10.1.3.2 Konečná úprava kníh – skladanie, zostavovanie, šitie, lepenie

10.1.3.3 Úprava rukopisu po technologickej stránke

10.1.3.4 Dokončovacie práce pri výrobe kníh – spracovanie papiera, ryhovanie, ozdobovanie,

zlátenie, vyrezávanie otvorov, zarezávanie, gravírovanie

10.1.3.5 Písmo-maliarstvo

11 VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV

11.1 Výroba koksu a rafinovaných produktov

11.1.1 Výroba produktov koksárenských pecí:

Výroba koksu a polokoksu z čierneho uhlia, hnedého uhlia, z rašeliny, čiernouhoľný,

hnedouhoľný a rašelinový decht a minerálne dechty

11.1.2. Výroba rafinérskych produktov:

Výroba olejových mastných tukov a mazív, Výroba riedidiel, vazelín, parafinovaných

voskov

12 CHEMICKÝ PRIEMYSEL

12.1 Výroba technických plynov:

anorganické plyny pre použitie v priemysle, Oxidy dusíka, oxid sírový, oxid arzenitý,

Kvapalný a stlačený vzduch.

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba uhľovodíkových plynov

12.2 Výroba farbív a pigmentov:

oxid zinočnatý, peroxid zinku, oxidy titánu, oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, olova,

medi, oxidy a hydroxidy železa, farebné hlinky obsahujúce Fe2O3, oxidy a hydroxidy,

zirkónu, molybdénu, antimónu, vápnika, berýlia, cínu, volfrámu, ortuti, syntetické

organické farbivá, farebné laky a prípravky založené na ich báze, syntetických

organických produktov, farbivá a trieslové výťažky rastlinného pôvodu, taníny a ich deriváty,

farbiace materiály rastlinného, živočíšneho pôvodu, extrakty na vyčinenie

12.3 Výroba organických chemikálií:

cyklických uhľovodíkov, chlórovaných derivátov a cyklických uhľovodíkov, sulfo, nitro a

nitrózoderivátov uhľovodíkov, technických mastných alkoholov, monokarboxylových

technických mastných kyselín, organických zlúčenín s dusíkatou funkčnou skupinou,

organických zlúčenín síry, étery, organických peroxidov, epoxidov, acetátov a

polyacetátov.

12.3.1 Výroba kvapalných pohonných hmôt

12.3.1.1 Výroba bionafty

12.3.1.2 Výroba biopalív

15

12.4 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých

zlúčenín, pesticídov a agrochemických

produktov

12.4.1

Výroba priamych alebo komplexných dusíkatých, fosforečných alebo draselných

chemických hnojív, agrochemických výrobkov:

kyselina dusičná a zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes), amoniak plynný a

vodný roztok amoniaku, oxidy dusíka (s výnimkou medicínskych plynov), chlorid

fosforečnan a uhličitan amónny

12.4.2

Výroba pesticídov a agrochemických produktov:

insekticídy, herbicídy fungicídy.

12.5 Výroba plastov v primárnej forme:

Polymérov etylénu, styrénu, vinylchloridu, halogénolefínov – PVC, polytetrafluóretylén,

fluorované polyméry, polyestery, polykarbonáty, alkydové a epoxidové živice,

polyacetály, polyétery, polyetyléntereftaláty, polypropylén a polyolefíny a

polypropylénové kopolyméry, polyvinylacetát, polyvinylové alkoholy a estery, polyakryly

a polymetakryly, polymetylmetakrylát, polykatrolaktám, nylon a polyamidy, močovinové,

tiomočovinové, melamínové, amínové, fenolické živice a polyuretány, silikóny v

primárnych formách, ropné živice, kumarónové, indénové, kumarón-indénové,

polyterpénové živice, acetát a dusičnan celulózy, kolodium a celulózové deriváty,

prírodné polyméry (kyselina alginová a deriváty), polymérne meniče iónov

12.6 Výroba kaučuku:

Syntetického kaučuku, butadiénstyrénový, chlórprénový, izoprénový, butadiénový,

nitrilový, butylový, etylénpropylénový kaučuk, syntetický latex butadiénstyrénový,

chlórprénový. výroba zmesí syntetického kaučuku

12.7 Výroba farieb, lakov a náterov:

Tlačiarenské farby a tmely, náterové farby a laky, prípravky používané v keramickom a

sklárskom priemysle, prípravky na farbenie a úpravu kovových výrobkov, špeciálne

farby a pigmenty na konečnú úpravu kože, rozpúšťadlá pre farby a laky a odstraňovače

starých náterov, sklenárske tmely a náterové tmely, perlové esencie, maliarske farbyškolské,

plagátové, pre umeleckú maľbu

12.8. Výroba mydla, pracích prostriedkov a

éterických olejov, čistiacich, leštiacich,

parfumérskych a toaletných prípravkov

12.8.1 Výroba mydla, pracích prostriedkov:

toaletné mydlá – tekuté a tuhé, mydlá na pranie a priemyselné – mydlové vločky,

prášky, hoblinky, prostriedky na pranie bielizne, prostriedky na umývanie riadu,

dlážok, stien, automobilov, okien, WC, kobercov

12.8.2 Výroba éterických olejov:

zmesi vonných látok – pomarančové, citrónové, levanduľové a pod., éterické oleje,

zmesi éterických olejov, aromatické destilované vody.

16

12.8.3 Výroba čistiacich, leštiacich prípravkov:

leštidlá, leštiace pasty na nábytok, dlážky, karosérie áut, kožu, obuv, kovy

12.8.4 Výroba parfumérskych a toaletných prípravkov:

parfumy, kolínske a toaletné vody, líčidlá na pery a prípravky na líčenie očí, prípravky

na manikúru a pedikúru, pleťové mlieka, vody, krémy, oleje, odlíčovacie prostriedky,

slnečné krémy, spreje, šampóny a laky na vlasy, prípravky na trvalú onduláciu,

prípravky na narovnávanie vlasov, farby na vlasy, odfarbovače, pomády, kondicionéry,

vlasové vody, zubné pasty, prášky a vody, prípravky na ošetrenie umelého chrupu,

dezodoranty, prípravky zabraňujúce poteniu (antiperspiranty),prípravky na odstránenie

zápachu, na dezodorizácia miestností, depilačné prípravky, prípravky na holenie, pred

holením a po holení, kúpeľové soli.

12.9 Výroba lepidiel a želatíny

12.9.1 Výroba lepidiel:

kazeínové a albumínové lepidlá, zo škrobovitých látok, gluténové, lepidlá-cementy,

lepidlá-tmely, minerálne lepidlá (silikátové) a lepidlá z prírodných látok (arabská guma).

12.9.2 Výroba glejov živočíšneho pôvodu – z kostí, koží, rýb

12.10 Výroba fotochemického materiálu a

nenahraných nosičov záznamov

12.10.1 Výroba fotochemického materiálu:

fotografické dosky a citlivé plochy na röntgenografiu, na ofsetovú reprodukciu,

fotografické a filmárske filmy, citlivé vrstvy so striebrom i bez striebra, filmy vo forme

mikrofilmov a diskov, filmy na okamžité vyvolanie, chemické prípravky na fotografický

papier ..

12.10.2 Výroba nenahraných nosičov záznamov:

pásky, kazety, diskety, upravené magnetické nosiče schopné zaznamenávať zvuk,

obraz, údaj, magnetické osobné karty

12.11 Výroba chemických vlákien

12.11.1 Výroba vlákien:

syntetické nekonečné, strižové, vlákna s vysokou pevnosťou, syntetické lanká, vlákna z

umelých textilných materiálov pre výstuže pneumatík.

12.11.2 Výroba káblov zo syntetických textilných materiálov

17

12.12 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z

plastov

12.12.1

Výroba výrobkov z gumy:

pneumatík, duší, hadíc, membrán, podlahových krytín, výrobkov z technickej i

spotrebnej gumy, latexovej peny, vytlačovanie hadičiek a šnúr, pogumovávanie valcov,

kolies, bubnov, potrubí, nádob, textílií.

12.12.2 Výroba výrobkov z plastov:

obaly, plastové výrobky pre stavebníctvo, hadice a profily z plastov, výroba plastových

okien, dverí, plastový tovar pre domácnosť, plastový nábytok, umelé črevá na výrobu

údenín, bloky z pružných machových plastov na kreslá, matrace, výroba sanitárneho

tovaru z plastov (plastové vane, umývadlá, výlevky, sprchovacie kúty, záchodové misy,

záchodové sedadlá, vírivé vane …), odevy vyrobené z plastových fólií, výroba

plastových hračiek, športových potrieb z plastu.

12.13 Výroba nekovových minerálnych výrobkov a

výrobkov z betónu, sadry a cementu

12.13.1 Výroba nekovových minerálnych výrobkov:

cement-portlandský, hlinitovápenatý, rýchlotuhnúci, hydraulické spojivá na výmurovky,

vápno – nehasené, hasené a hydraulické, sadra – stavebná, rýchlotuhnúca, jemná

štukatérska.

12.14

Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a

výrobkov z asfaltu

12.13.2

Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu:

stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly, prefabrikované nosníky z betónu,

obrubníky, krajníky, betónové stĺpy, rúry, výroba transportného betónu, suché priečky

so sadrovým povrchom vrátane pokrytých papierom, výroba malty, výroba omietkových

zmesi.

12.14.1 Výroba brúsnych výrobkov:

mlynské a brúsne kamene, kotúče, brúsky z rôznych materiálov, vrátane diamantových,

brúsny materiál na podklade papiera, plátna, lepenky, asfaltových a živičných

obalových zmesí.

12.14.2 Výroba asfaltu a výrobkov z asfaltu:

asfaltové šindle, krytiny a izolačné vodotesné materiály, živičné tmely, riedené asfalty,

umelý grafit

18

13. SKLÁRSKY A KERAMICKÝ PRIEMYSEL

13.1 Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

13.1.1

Výroba dutého skla:

obalové sklo – fľaše, demižóny, konzervové sklo, zátky, viečka a uzávery zo skla,

nápojové sklo, stolové sklo, sklenené predmety na výzdobu bytov, sklenené vložky do

izolačných nádob.

13.1.2

Výroba plochého skla:

sklo liate, valcované, ťahané alebo fúkané, sklo s drôtenou vložkou, sklo farebné,

vzorované, katedrálne, zrkadlové sklo, sklo ohýbané, ryté, vŕtané, matované,

pieskované, bezpečnostné sklo na okná z tvrdeného, vrstevného skla pre automobily,

lietadlá, lode

13.1.3

Výroba technického skla:

rúrky, tyčinky, prúty a guľôčky zo skla, dlaždice, dosky, obkladačky, tehly, škridle,

sklenené vitráže, penové sklo, sklenené banky, žiarovky a trubice (len sklenené obaly)

na svietidlá, kužele, obrazovky, sklá do hodín, sklá do optických okuliarov a šošovky

opticky neopracované, laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely,

sklenené súčasti svietidiel, svetelných reklám, sklenené gule, tienidlá, súčiastky lustrov,

signalizačné sklenené zariadenia, sklo na mozaiky a ozdobné panely, záhradnícke

kryty, rybárske plaváky, dvierka pračiek, priemyselné výrobky z kremenného skla,

tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie na báze minerálnych vlákien tvrdé dosky

Izomán a Akumín, tepelnoizolačné dosky nobasil, lamelovo skružovateľné pásy pre

tepelné potrubné rozvody, plsť pre rôzne izolačné účely, sklenené vlákna, nite,

predpriadze, družené a priame rovingy, pramencové rohože, nízko gramážne rohože

pre izolácie, tkaniny, textúrované vlákno, sekané vlákno pre BMC, pre polyamidy, pre

polypropylény a termoplasty, izolačné materiály na báze sklených vlákien – sklenená

vata, sklenená vlna

13.1.4

Brúsenie a povrchová úprava skla:

brúsenie, zdobenie, maľovanie, leptanie, rytie, nasadenie obchodnej značky,

13.1.5

Výroba bižutérie a dekoratívnych predmetov zo skla:

náramky, prstene, korálky, retiazky, brošne, náušnice, gombíky, ružence, figúrky,

vianočné ozdoby

13.2 Keramická výroba

13.2.1

Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť:

kuchynský a stolový riad, sošky a ozdobné predmety, toaletné a kúpeľňové doplnky,

keramické výrobky na sanitárne účely, izolačné zariadenia z keramiky, keramické

výrobky používané v poľnohospodárstve – nádrže, korytá, žľaby, rúry

19

13.2.2

Výroba keramických výrobkov pre stavebníctvo:

dlaždice, obklady, krytiny, obkladačky, žiaruvzdorné cementy, omietky, betóny,

výdusky, žiaruvzdorné, keramické vlákna, tehly pálené plné, duté, dierované, kvádre,

tvarovky pálené, obkladové dosky, hurdisky, krytiny, doplnky strešnej krytiny,

dymovody, hrdlové rúry, rúry a tvarovky z pálenej hliny, odtokové žliabky z pálenej

hliny, kameninové rúry a tvarovky

13.2.3

Hrnčiarska výroba:

kuchynský riad, dekoratívne predmety – kvetináče.

14 STROJÁRSKY A KOVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

14.1

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu

14.1.1

Zhotovovanie jednoduchých kovových súčiastok

nity, podložky, matice, pružiny, klince

14.1.2

Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu

rebríky, mreže, zábradlia, ploty

14.1.3

Výroba kovového nábytku:

kancelársky, záhradný, pracovný, kuchynský

14.1.4

Výroba kovových kuchynských potrieb a riadu:

príbor pre domácnosť, kuchynský riad, nožnice, nože, vrtáky, závitníky

14.1.5

Výroba sériovo vyrábaných ručných nástrojov:

kliešte, skrutkovače, píly, kladivá, vrtáky, závitníky

14.1.6

Výroba brúsneho náradia a brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov: ostrenie

nástrojov drobnej záhradnej a lesnej mechanizácie, píl, kotúčových píl, nožov, nožníc,

výroba brúsneho náradia, pilníky

14.1.7

Výroba úžitkových a dekoračných predmetov z kovu:

dobové štýlové štíty, kryty puzdrá pre zbrane, ozdobné grily, súpravy na ohniská,

kovové držiaky

14.1.8

Výroba brán a prvkov na oplotenie z kovu:

ostnatý drôt, drôtené pletivo

14.1.9

Výroba drobných kovových obalov:

plechovice, krabice, tuby

14.1.10

Výroba drôtených výrobkov:

siete, sitá, pružiny (okrem hodinových), rošty, plechové mriežkoviny, splietané lanká

14.1.11 Výroba zámkov a pántov

20

14.1.12

Vykonávanie zváracích prác:

elektrickým oblúkom, plameňom, bodovým a švovým zváraním, zváranie CO2, paličské

práce

14.1.13 Výroba kotevných prípravkov pre stavebné zámočnícke výrobky

14.1.14

Kováčstvo:

výroba podklov, výroba záhradného a kozubového náradia

14.1.15

Výroba pamätných mincí a medailí, pasiarske práce:

výroba mincí, medailí, vyznamenaní, pamätných plakiet, výroba obradných výrobkov –

kalichy, kadidlá

14.2 Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

14.2.1

Ručné opracovanie kovových materiálov tradičnými technológiami:

kovolejárstvo, kovotepectvo, medailérstvo, rytie do kovov, cínovanie

14.2.2

Mechanická úprava kovov a plechov:

ohýbanie, rezanie, leštenie, strihanie na mieru, rycie a gravírovacie činnosti,

pieskovanie, čistenie zlatníckych výrobkov

14.2.3

Rezanie závitov:

dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním,

pomocou drobnej ručnej mechanizácie

14.2.4

Povrchová úprava kovových výrobkov:

príprava roztokov pre chemickú a elektrochemickú a povrchovú úpravu, príprava

súčiastok pre povrchovú úpravu – ručné a trieskové obrábanie chemickou a

elektrochemickou cestou, metalizácia kovov, poťahovanie kovových predmetov

nekovovými materiálmi (plasty

14.2.5

Tepelné spracovanie kovov:

kalenie, žíhanie

14.3 Výroba a hutnícke spracovanie kovov

14.3.1

Výroba a hutnícke spracovanie železa a ocele:

surového železa, oceliarskeho a zlievarenského, výroba základných výrobkov zo

železa, výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy, tyčí, prútov a

dielov valcovaných a ťahaných, liatinových rúr, oceľových rúr, výrobky ťahané za

studena – tyče, prúty zo železa, z nelegovanej ocele, uhloníky, tvarovky, tyče, prúty a

profily z nehrdzavejúcej ocele, z legovanej ocele, ploché výrobky z ocele, zo železa, z

nehrdzavejúcej ocele, z legovanej ocele, z kremíkovej elektroocele s orientovanou

štruktúrou, z rýchloreznej ocele, nepoťahované, pokovované, poťahované, drôty zo

železa, drôty ťahané z ocele povrchovo upravené, leštené, výroba zvonov.

21

14.3.2

Výroba a hutnícke spracovanie neželezných kovov a výrobkov z nich:

hliníka a výrobkov z hliníka, olova, zinku a cínu a výrobkov z nich, medi a výrobkov z

medi, neželezných kovov a výrobkov z nich

14.4 Výroba radiátorov a kotlov ústredného

kúrenia, pecí a horákov

14.4.1 Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia:

radiátory, časti a súčasti radiátorov ústredného teplovodného kúrenia z liatiny, hliníka,

ocele, rozvádzače horúceho vzduchu iné ako vykurované elektricky, kotly

teplovodného, parovodného ústredného kúrenia na ľubovoľný druh energie, nástenné

zmiešané plynové bojlery (kúrenie a teplá voda), generátory.

14.4.2 Výroba pecí a horákov:

priemyselné horáky k peciam, sušiace komory, generátory pary na kvapalné alebo

plynné palivo, horáky kotlov, ústredného kúrenia, horáky a samočinne zauhľované

kúreniská na uhoľný prach, priemyselné alebo laboratórne pece na mazut, plyn alebo

uhlie, spaľovacie a kremačné pece, elektrické pece priemyselné alebo laboratórne,

indukčné alebo dielektrické.

14.5 Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a

armatúr

14.5.1

Výroba čerpadiel a kompresorov:

hydraulické a pneumatické pohony a motory, servomotory a hydraulické systémy

(veterné, pružinové, parné), čerpadlá na kvapaliny, vzduchové čerpadlá, vývevy,

kompresory prechladiace zariadenia, vzduchové kompresory, časti a súčasti čerpadiel

a kompresorov.

14.5.2

Výroba ventilov a armatúr:

kohúty, ventily a podobné zariadenia pre potrubia, kotly, nádrže a vane, redukčné,

kontrolné a bezpečnostné ventily, ventily radiátorov ústredného kúrenia, hasičské

hydranty a striekačky.

22

14.6 Výroba zdvíhacích a manipulačných

zariadení:

kladky a kladkostroje, navíjacie zariadenia, rumpály pre prácu pod zemou, bubnové

zdvíhadlá, ručné alebo motorové vrátky, koľajové zdviháky, zavesené vrtáky, lodné

vratidlá, zdviháky, zdvíhacie zariadenia používané na zdvíhanie vozidiel, hevery,

mostové žeriavy, nosníkové pojazdné žeriavy, portálové žeriavy, pojazdné vozíkové

žeriavy, vežové žeriavy stacionárne alebo pojazdné, prístavné žeriavy a žeriavy s

kladkou, stavebné nákladné výťahy, žeriavy namontovateľné na vozidlo, vidlicové

sťahovacie vozíky, ťažné alebo zdvíhacie manipulačné vozíky a samoobslužné vozíky s

elektrickým alebo tepelným motorom, vozíky automaticky riadené a zdvižné gondoly,

osobné výťahy, pohyblivé schody, pohyblivé chodníky, pneumatické a ostatné elevátory

a dopravníky pre nepretržité premiestňovanie tovarov a materiálov, paternostre,

káblové dopravníky, manipulačné roboty, prekladacie vozíky, výklopníky vagónov,

zdvíhacie zariadenia pre poľnohospodárstvo, dynamické štôsovače, diaľkovo ovládané

manipulačné zariadenia, letiskové dopravníky, žeriavové vedrá, koše, drapáky, lopaty,

háky pre žeriavy alebo pre stavebné stroje

14.7 Výroba chladiacich, ventilačných a

filtračných zariadení:

tepelné výmenníky, čerpadlá a zariadenia na čistenie vzduchu od prachu, zachytávanie

nečistôt a dymu, filtre a práčky plynu, garážové zariadenia na odvádzanie výfukových

plynov, vetracie zariadenia strojov, odsávače plynu, dymu, pár

14.8 Výroba strojov pre hospodárske odvetvia

14.8.1

Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo:

traktory, pluhy, brány, kultivátory, stroje na siatie, sadenie a pretrhávanie, rozmetávače

hnoja a umelých hnojív, kosačky, žacie stroje, stroje na zberové práce, rozprašovače,

stroje na dojenie, stroje na prípravu krmív, pre hydinárne, umelé liahne.

14.8.2

Výroba strojov pre metalurgiu:

konvertory, liace panvy, kokily na ingoty a odlievacie stroje pre metalurgiu a zlievanie

kovov, valcovacie stolice.

14.8.3

Výroba strojov pre baníctvo, ťažbu a stavebníctvo:

stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu, elevátory a dopravníky na nepretržité

premiestňovanie materiálov, brázdiace a zásekové stroje na ťažbu uhlia a hornín,

raziace stroje na razenie tunelov, chodieb a štôlní, buldozéry, nivelátory, ubíjadlá a

cestné valce, stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché

spracovanie zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok.

14.8.4

Výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel:

stroje na prípravu, spriadanie, tkanie a pletenie textílií, tkáčske stavy, stroje na výrobu

odevov, šijacie stroje, stroje a prístroje na prípravu a vyčiňovanie a spracovanie koží a

usní, na zhotovovanie a opravu obuvi.

23

14.8.5 Výroba strojov pre potravinárstvo:

mliekarenské stroje a prístroje, stroje a prístroje používané v mlynárstve, pri spracovaní

obilia, suchých strukovín, na výrobu vína, ovocných nápojov, pece pekárenské,

neelektrické, sušiace stroje a prístroje na ohrievanie a varenie jedál

14.8.6

Výroba strojov na spracovanie tabaku:

stroje a prístroje na prípravu, spracovanie tabaku.

14.8.7

Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky:

stroje na výrobu dreviny/celulózy, stroje na výrobu papierovej hmoty mechanickou i

chemickou cestou, stroje na výrobu, úpravu a dokončovacie práce pri výrobe papiera

a lepenky, skartovačky.

14.8.8

Výroba strojov na výrobu plastov a gumy:

stroje na výrobu výrobkov z plastov a gumy, stroje na výrobu alebo protektorovanie

pneumatík, miešanie a miesenie kaučuku a plastov, stroje na lisovanie, vytláčanie,

fúkanie, tepelné formovanie kaučuku alebo plastov.

14.8.9

Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie:

motory a turbíny, prívesné lodné motory, zážihové spaľovacie piestové lodné motory, pevné

vznetové motory s vnútorným spaľovaním (poľnohospodárskych strojov a stavebných

mechanizmov, motory stacionárne), turbíny na vodnú alebo inú paru, vodné turbíny, vodné

kolesá, prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny.

14.8.10

Výroba tlačiarenských strojov:

ofsetové tlačiarenské stroje, stroje a prístroje na brožovanie a viazanie kníh a zošívanie

kníh, stroje, prístroje a zariadenia na sadzbu písmen, na zhotovovanie štočkov, rotačky a

valcové stroje, hĺbkotlačové stroje a prístroje, stroje na potlač textílií, obalov.

14.8.11

Výroba účelových strojov:

stroje na zostavenie svetiel – montáž žiaroviek, elektrónových lámp, trubíc, stroje na

výrobu káblov, na spracovanie skla za tepla, stroje pre izotopovú separáciu, stroje na

výrobu lán, povrazov, káblov.

14.8.12

Výroba obrábacích strojov:

prenosné ručné obrábacie stroje, obrábacie stroje na spracovanie kovov, sústruhy,

stroje na ohýbanie, drážkovanie, falcovanie, rovnanie, strihanie, na opracovanie

kameňa, na opracovanie dreva, na spájkovanie, na zváranie, upínacie zariadenia pre

obrábacie stroje.

14.9 Výroba strojov a prístrojov pre domácnosť

14.9.1 Výroba elektrických prístrojov pre domácnosť:

chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické prikrývky, ventilátory pre

domácnosť, vysávače, kuchynské roboty, drviče odpadov, elektrické zubné kefky, elektrické

strojčeky na vlasy, holiace strojčeky, sušiče vlasov, žehličky, kanvice na varenie vody,

bojlery akumulačné i prietokové, elektrické kotly domáceho ústredného kúrenia, elektrické

radiátory, sporáky, varné dosky.

24

14.9.2

Výroba neelektrických strojov a prístrojov pre domácnosť:

neelektrické (plynové alebo iné) sporáky, varné dosky, rúry, variče, ohrievače jedla,

rošty na drevené uhlie, kotly s kúreniskom, pece na plyn, uhlie, vykurovací olej, plynové

radiátory, neelektrické ohrievače vody, bojlery.

14.10 Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov

a batérií

14.10.1

Výroba elektromotorov:

generátory a transformátory, univerzálne motory na striedavý a jednosmerný prúd,

elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče, odpory (predradníky) pre výbojky

alebo výbojkové trubice, statické meniče.

14.10.2

Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení:

elektrické prístroje na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, poistky,

automatické a vypínače obvodov, objímky žiaroviek, zástrčky, zásuvky a príslušenstvo

na zapnutie (vypnutie) a prerušenie elektrického obvodu, rozvádzače, rozvodné

panely.

14.10.3

Výroba izolovaných drôtov a káblov a ich kompletizácia:

izolované drôty na navíjanie, koaxiálne káble a koaxiálne vodiče, elektrické vodiče,

káble z optických vlákien.

14.10.4

Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií:

články a článkové batérie s oxidom mangánu, ortute, striebra, akumulátory s

elektrolytom i bez elektrolytu, olovené akumulátory, nikelkadmiové a feroniklové

akumulátory, články na dobíjanie, časti a súčasti elektrických akumulátorov vrátane

separátorov

14.11

Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre

motory a vozidlá a signalizácie

14.11.1

Výroba elektrických svietidiel:

elektrické žiarovky alebo výbojky, oblúkovky, halogénové žiarovky s volfrámovým

vláknom, prenosné elektrické svietidlá fungujúce na suché články, elektrické svietidlá

stolné, kancelárske, nočné, stojanové, svetelné reklamy, svetelné štítky, svetelné

ukazovatele, lustre, stropné a nástenné svietidlá, elektrické svietidlá na vianočné

stromčeky a im podobné svietidlá, svetlomety a bodové reflektory, časti a súčasti

svietidiel.

25

14.11.2

Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá:

elektrické zariadenia pre motory a vozidlá, súpravy zapaľovacích káblov a drôtov,

zapaľovacie sviečky, magnetické zapaľovače, dynamá s magnetom, zotrvačníky s

magnetom, rozdeľovače, zapaľovacie cievky, štartéry, elektrické prístroje osvetľovacie

a signalizačné, stierače, rozmrazovače a odhmlievače pre vozidlá, elektrické akustické

a vizuálne signalizačné prístroje, permanentné magnety, elektromagnetické spojky,

prevody a brzdy, elektromagnetické zdvíhacie hlavy.

14.11.3

Výroba mechanickej a elektromechanickej signalizácie:

zariadenie na bezpečnú a dopravnú kontrolu pre železnice, električky, tuzemskú vodnú

dopravu, cesty, parkovacie zariadenia, letiská.

14.12 Výroba komunikačných zariadení,

spotrebnej elektroniky, počítačov a

kancelárskych strojov

14.12.1

Výroba komunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky:

elektrónky, trubice, elektronické súčiastky, elektrické kondenzátory, elektrické odpory,

tlačené obvody, televízne obrazovky, elektrónky a trubice so žeravou a studenou

katódou, diódy a tranzistory, fotosenzitívne polovodičové zariadenia, elektronické

integrované obvody a mikrosústavy, časti a súčasti elektroniek a trubíc a elektronických

súčiastok

– televízne a rozhlasové vysielače, prístroje pre telefónne a telegrafné linky, televízne

kamery, elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu, videotelefóny, zariadenie

na káblovú televíziu

– televízne a rozhlasové prijímače, CD a DVD prehrávačov, hracie automaty, prístroje

na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá,

elektrické zosilňovače.

14.12.2

Výroba počítačov a kancelárskych strojov:

písacie stroje, počítacie stroje, elektrické i mechanické, kalkulačky, registračné

pokladne, frankovacie stroje, stroje na počítanie bankoviek, fotokopírovacie prístroje,

kancelárske zošívacie stroje, počítače a zariadenia na spracovanie dát

14.13 Výroba meracích, kontrolných, testovacích,

navigačných, optických a fotografických

prístrojov a zariadení

26

14.13.1

Výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení:

buzoly, kompasy, gyroskopy, výškomery, zememeračské, hydrografické,

oceánografické, hydrologické, meteorologické nástroje a prístroje, rádiolokačné,

rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje pre diaľkové riadenie, presné váhy,

kresliace, rysovacie počítacie, meracie nástroje a prístroje, nástroje na meranie dĺžky,

nástroje a prístroje na meranie veľkosti elektrických veličín, nástroje a prístroje pre

telekomunikačnú techniku, hydrometre, teplomery, tlakomery, vlhkomery, nástroje a

prístroje pre fyzikálne a chemické rozbory, mikroskopy, stroje a prístroje na skúšanie

mechanických vlastností materiálov, plynomery, vodomery, otáčkomery, taxametre,

rýchlomery a tachometre

14.13.2

Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení:

ďalekohľady, optické teleskopy, astronomické prístroje, optické mikroskopy, výrobky s

tekutými kryštálmi, lupy, priezory do dvier, objektívy do kamier, projektorov,

fotografických prístrojov, kinematografické kamery, premietacie prístroje, fotografické

blesky, fotografické zväčšovacie prístroje slnečné, športové, pracovné okuliare, rámy a

obruby na okuliare.

14.13.3

Výroba zdravotníckych pomôcok:

zdravotnícke a chirurgické prístroje a zariadenia, röntgenové prístroje,

elektrodiagnostické prístroje, prístroje pracujúce na základe magnetickej rezonancie,

nástroje a prístroje používané v zubnom lekárstve, sterilizačné prístroje pre lekárske,

chirurgické a laboratórne účely, oftalmologické nástroje a prístroje, terapeutické

prístroje a zariadenia, prístroje pre nedoslýchavých, kardiostimulátory, veterinárne

nástroje a prístroje

14.14 Výroba motorových vozidiel, motorov,

dopravných prostriedkov, dielov a

príslušenstva pre motorové vozidlá a iné

dopravné prostriedky

14.14.1 Výroba motorov pre motorové vozidlá:

výroba motorov pre motorové vozidlá, motocykle, vratné zážihové spaľovacie piestové

motory s vnútorným spaľovaním.

27

14.14.2

Výroba motorových vozidiel:

osobné automobily, obytné automobily, motorové vozidlá na nákladnú dopravu, výroba

autobusov, trolejbusov, zájazdových autokarov, výroba snežných skútrov, golfových

vozíkov, obojživelných vozidiel, výroba požiarnických vozidiel, vozidiel na zametanie

ulíc, putovných knižníc, pancierových vozidiel, nákladných vozidiel na miešanie betónu,

motokár, pretekárskych aut, výroba podvozkov pre motorové vozidla, hasičské autá,

odťahové vozidlá, zametačské vozy

14.14.3

Výroba motocyklov:

mopedov a skútrov.

14.14.4

Výroba bicyklov, nemotorových dopravných prostriedkov a invalidných vozíkov:

kolesových vozidiel bez motora – trojkoliek, tandemov, bicyklov a trojkoliek pre deti,

invalidných vozíkov s motorom alebo bez motora, kočov, povozov, saní, kár.

14.14.5

Stavba lodí a člnov:

stavba obchodných plavidiel, plavidla na osobnú dopravu, výletné lode, prievozné lode,

nákladné lode, cisternové lode, remorkéry , plávajúce doky, pontóny, výroba

rekreačných a športových člnov – nafukovacích lodiek a člnov, plachetníc s pomocným

motorom alebo bez neho, kanoe, kajaky, veslice, skify.

14.14.6

Výroba karosérií pre motorové vozidlá, prívesov a návesov:

vrátane kabín vodiča pre motorové vozidlá, kontajnery špeciálne konštruované

cisterny, kontajnery s riadenou teplotou, sťahovacie návesy, obytné prívesy.

14.14.7

Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá:

elektrického zariadenia motorových vozidiel – generátory, alternátory, zapaľovače

sviečky, systém elektrických dverí a okien, rozličných častí a príslušenstvo motorových

vozidiel brzdy, prevodovky, nápravy, cestné kolesá, tlmiče otrasov, chladiče, tlmiče

hluku, výfuky, spojky, volanty, stĺpik riadenia a riadiaca skrinka, častí a príslušenstvo

karosérií motorových vozidiel bezpečnostné pásy, airbagy, dvere, nárazníky, sedadiel

do auta, klimatizačných zariadení do motorových vozidiel.

14.14.8

Výroba dielov na lode a plávajúce konštrukcie:

brzdy, rámy, kormidla, sedlá …,

14.14.9

Výroba dielov a príslušenstva pre motocykle:

brzdy, rámy, sedlá, pedále, kolesá, …,

14.14.10

Výroba dielov a príslušenstva pre bicykle a invalidné vozíky:

brzdy, rámy, vidlice, kormidla, sedlá, pedále, kolesá, ozubené kolesá, meniče

prevodov, …,

15 OSTATNÁ VÝROBA INDE NEUVEDENÁ

28

15.1 Výroba hračiek a hier

15.1.1 Výroba bábik a ich oblečenia, zvieratiek z rôzneho materiálu

15.1.2 Výroba mechanických hračiek, najmä vláčikov, autíčiek

15.1.3 Výroba spoločenských hier, hracích kariet, stavebníc, skladačiek

15.2. Výroba bižutérie a suvenírov

Poznámka: súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba zlatníckych výrobkov, s

poukazom na to, že ide o čiastkovú činnosť vyjadrujúcu subdodávku v technologickom

reťazci (skladanie alebo zostavovanie “polotovarov” do jedného celku).

15.2.1

Výroba bižutérie, ozdôb a suvenírov z rôzneho materiálu (z kovu, skla, dreva, kože,

plastu, sušených rastlín …)

15.2.2 Mechanické skladanie šperkov

15.3 Výroba hudobných nástrojov

15.3.1 Výroba strunových nástrojov

15.3.2 Výroba klávesových strunových nástrojov, vrátanie automatických pián

15.3.3 Výroba klávesových píšťalových organov, vrátane harmoník

15.3.4 Výroba akordeónov, fúkacích harmoník

15.3.5 Výroba dychových nástrojov

15.3.6 Výroba hracích skriniek, verklíkov, organov s parnými píšťalami

15.3.7

Výroba dielov a príslušenstva nástrojov –metronóm, vidlicové a fúkacie ladičky, karty,

kotúče a valčeky pre automatické mechanické hudobné nástroje

15.3.8 Výroba píšťal, loveckých rohov a iných dychových návestných nástrojov

15.4 Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

15.4.1

Výroba metiel a kief vrátane kief, ktoré tvoria súčasť strojov, ručných mechanických

metiel

15.4.2 Výroba mopov

15.4.3 Výroba štetcov, maliarskych vankúšikov a valčekov, stieračov.

15.4.4 Výroba kief na topánky a odev

15.5 Výroba matracov

15.5.1 Výroba matracov s pružinami, vyplnených alebo tvarovaných podporným materiálom

15.5.2 Výroba nepokrytých matracov z pórovitej (ľahčenej) gumy alebo plastov

15.6 Výroba sviečok

15.6.1 Výroba kahancov, vonných, gélových, lampových, stearínových sviečok

15.6.2 Výroba dekoratívnych interiérových sviečok

15.6.3 Výroba parafínových lampiónov

15.6.4 Výroba sviečok z včelieho vosku a plastu

29

15.6.5 Výroba vonných tyčiniek

15.6.6 Výroba gélov na výrobu sviečok

15.7 Výroba a montáž tieniacej techniky

15.7.1

Výroba a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzii z textilu, kovu, plastu, z

prírodného materiálu

15.7.2 Výroba a montáž slnečníkov z textilných a plastových materiálov

15.7.3 Výroba a montáž textilných záhradných altánkov

15.7.4 Výroba a montáž markíz a roliet

15.8 Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov

alebo poplachových systémov a zariadení

umožňujúcich sledovanie pohybu a konania

osoby v chránenom objekte, na chránenom

mieste alebo v ich okolí

Pozn.: Od 1.6.2010 je voľnou živnosťou aj ich predaj → pozri k tomu 19.1.28

16 VÝROBA ELEKTRINY A PLYNU

Poznámka: Podnikanie v energetike a v tepelnej energetike nie je živnosťou

17 KANALIZÁCIA, ODPADY, SLUŽBY V ODSTRAŇOVANÍ ODPADU

17.1 Čistenie kanalizačných systémov

17.1.1

Odstraňovanie mechanických nečistôt z kanalizačných systémov

17.1.2 Čistenie kanalizačných a dažďových vpustí

17.2 Diagnostika kanalizačných potrubí

17.3 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako

nebezpečným odpadom

17.3.1 Zber (výkup) odpadov

17.3.2 Zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účel ich prepravy

17.3.3 Preprava odpadov

17.3.4 Zhodnocovanie, úprava odpadov

17.3.5 Zneškodňovanie odpadov

17.3.6 Skládkovanie a skladovanie odpadov

17.3.7 Starostlivosť o miesto zneškodňovania odpadov

17.3.8 Preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami

30

18 STAVEBNÍCTVO

18.1 Prípravné práce k realizácii stavby

18.1.1 Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)

18.1.2 Výkopové a zemné práce

18.1.3

Úprava terénu pre stavby a v okolí stavby, odobratie ornice s uložením na určené

skládky

18.1.4

Vybudovanie dočasných komunikácií a skládok materiálu na stavenisku, oplotenie

staveniska

18.1.5 Montáž a osadenie dočasných sociálnych zariadení

18.1.6

Prieskumné vrty a vrtné práce pre stavebné účely (slúžiace k získaniu údajov pre

dokumentáciu stavieb)

18.1.7 Vykonávanie odvodnenia staveniska

18.1.8 Armovacie práce

18.1.9 Príprava debnenia pre základy

18.1.10

Zhotovovanie podporných konštrukcií stropov a ostatných stavebných prvkov pri

monolitických skeletoch

18.1.11

Zhotovovanie atypických zabezpečovacích konštrukcií na stavbe pre zaistenie

bezpečnosti práce

18.1.12 Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín

18.1.13 Demontáž strešnej krytiny

18.1.14 Demontáž rozvodov a armatúr

18.1.15 Zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác

18.1.16 Montáž a demontáž nafukovacích hál

18.2

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Pozn.: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj prípravné práce pre

uskutočňovanie stavieb a dokončovacie stavebné práce pri uskutočňovaní exteriérov a

interiérov. Živnostenské oprávnenie zahŕňa výlučne dodávku stavieb, na ktoré bolo

vydané stavebné povolenie a nie jednotlivé remeselné živnosti. Verejnoprávnu ochranu

(kvality) stavby garantuje odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci

18.2.1 Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

18.2.2 Uskutočňovanie inžinierskych stavieb

18.2.3 Uskutočňovanie pozemných stavieb

18.3 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii

exteriérov a interiérov

Pozn.: v rámci živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať jednotlivé

remeselné živnosti.

18.3.1 Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce

31

18.3.2 Betonárske práce

18.3.3 Kladenie potrubí, optických káblov, hadíc a spojok

18.3.4 Vysekávanie drážok pre inštalačné rozvody

18.3.5 Vykonávanie protikoróznych nástrekov

18.3.6 Kladenie zámkovej dlažby

18.3.7 Úprava a príprava povrchov podláh pred kladením podlahových krytín

18.3.8 Kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením

18.3.9 Brúsenie drevených podlahových krytín

18.3.10

Obkladanie stien z hotových umelohmotných a drevených profilov, vrátanie

obkladov z prírodného alebo umelého kameňa – suchým spôsobom

18.3.11 Montáž kozubových a komínových systémov z hotových komponentov

18.3.12 Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním

18.3.13 Montáž ľahko prestaviteľných priečok a závesných podhľadov

18.3.14 Montáž sadrokartonových dosiek

18.3.15 Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov do pôvodných rozmerov

18.3.16 Montáž markíz, roliet, žalúzií, protislnečných fólií

18.3.17 Montáž okenného a dverového tesnenia

18.3.18 Osádzanie odkvapov a lapačov snehu z hotových komponentov

18.3.19 Služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami

18.3.20 Čistenie krytín, čistenie odkvapov, vymazávanie strešných korýtok

18.3.21

Osadzovanie mechanických častí vzduchotechnických a klimatizačných zariadení bez

zásahu do elektrických častí

18.3.22

Montáž mechanických častí solárnych zariadení (bez zásahu do elektrických častí

a do regulácie zariadení)

19 MALOOBCHOD A VEĽKOOBCHOD, OPRAVY

19.1 Kúpa tovaru na účely jeho predaja

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

alebo iným prevádzkovateľom živnosti

(veľkoobchod)

Pozn.:

V rámci tejto skupiny (maloobchod/veľkoobchod) nie je možné vykonávať: predaj

pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 (ide o viazanú živnosť) a nákup a

predaj vojenského materiálu (ide o činnosť vykonávanú podľa zákona o obchodovaní s

vojenským materiálom).

32

19.1.1

Maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami

s ovocím a zeleninou, s mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami a výrobkami z rýb, s

pekárenskými výrobkami, s cukrárenskými výrobkami, s nápojmi (alkoholické,

nealkoholické), s tabakovými výrobkami, s mliečnymi výrobkami, s dietetickými

výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu.

19.1.2

Maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami

s pohonnými látkami, s olejmi a mazivami

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je maloobchod alebo

veľkoobchod s uhľovodíkovými plynmi.

19.1.3

Maloobchod a veľkoobchod s elektrickými a elektronickými zariadeniami

s počítačmi, periférnymi jednotkami, s telekomunikačnými prístrojmi, s audio – video

prístrojmi, s elektronickými a elektrickými spotrebičmi pre domácnosť, s osvetľovacími

zariadeniami, s elektroinštalačným materiálom.

19.1.4

Maloobchod a veľkoobchod s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)

s fotografickým a optickým materiálom.

19.1.5

Maloobchod a veľkoobchod s odevmi, textilom a bytovým textilom

s odevmi, s koženými a kožušinovými odevmi, s galantérnym tovarom, s kobercami a

podlahovými krytinami, s textíliami a bytovým textilom (záclony, závesy).

19.1.6

Maloobchod a veľkoobchod s nábytkom a bytovými doplnkami

s nábytkom a záhradným nábytkom, s bytovými doplnkami, prúteným tovarom.

19.1.7

Maloobchod a veľkoobchod s papierenskými výrobkami, knihami, tlačovinami,

školskými a kancelárskymi potrebami s tlačou, časopismi, novinami, s knihami, so

zvukovými a audiovizuálnymi záznamami, s nenahranými nosičmi záznamov, s

kancelárskymi potrebami, so školskými potrebami, s tapetami, so špeciálnym papierom,

s papierovými hygienickými výrobkami

19.1.8

Maloobchod a veľkoobchod so športovými potrebami a potrebami pre voľný čas

s bicyklami a náhradnými dielmi, s cyklistickým výstrojom, so športovým výstrojom, s

horolezeckým výstrojom, so športovými odevmi a textilom, so športovou obuvou.

19.1.9 Maloobchod a veľkoobchod s detskými kočíkmi, hračkami a hrami

19.1.10

Maloobchod a veľkoobchod s obuvou a koženou galantériou

s obuvou, s koženou galantériou, kuframi, kabelkami a doplnkovým tovarom .

19.1.11

Maloobchod a veľkoobchod s biocídnymi výrobkami

I. Dezinfikačné prípravky

1. Biocídne výrobky na osobnú hygienu (primárny účinok a účel použitia je kozmetický,

napr. animikrobiálne mydlá, šampóny proti lupinám, ústne vody a pod.)

33

2. Dezinfekčné prípravky na súkromné a profesionálne použitie a iné biocídne

výrobky, napr. prípravky proti hubám a riasam v stavbách, ako sú napr. skleníky, ktoré

sa neaplikujú na rastliny, ale na okná, zariadenia, stoly, nože a pod.

3. Biocídne výrobky na veterinárnu hygienu, určené na celkovú dezinfekciu zvierat).

Nezahŕňa prípravky, ktoré majú liečivý účinok .

4. Dezinfekčné prípravky pre oblasť potravín a krmív, určené na dezinfekciu zariadení,

zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov a potrubí) pre ľudí a zvieratá

5. Dezinfekčné prípravky na pitnú vodu.

II. Konzervačné prípravky

1. Konzervačné prípravky na výrobky v plechových obaloch, používané na

konzerváciu výrobkov iných ako potraviny a krmivá, vrátane konzervantov

fotografických filmov,

2. Konzervačné prípravky na povlaky (filmy, nátery, plasty, tesniace materiály,

adhezíva na murivo, viazače, papier, umelecké diela).

3. Konzervačné prípravky na ochranu dreva, vrátane reziva alebo drevených výrobkov

pred pôsobením drevokazných alebo drevoznetvorujúcich organizmov.

4. Konzervačné prípravky na vlákna, kožu, gumu, pryž a polymérne materiály ,

5. Konzervačné prípravky na ochranu muriva, s výnimkou drevených stavebných

materiálov.

6. Konzervačné prípravky pre chladiarenské a spracovateľské systémy, ktoré používajú

kvapaliny, potlačujúce rast škodlivých organizmov, ako sú mikroorganizmy, riasy a

mäkkýše, vo vode alebo v iných technologických tekutinách používaných

v chladiarenstve alebo priemyslových procesoch. Nezahŕňa prípravky používané na

konzerváciu pitnej vody.

7. Konzervačné prípravky proti tvorbe slizu, ktoré sa používajú na prevenciu

a potláčanie rastu slizu na materiáloch, zariadeniach a konštrukciách používaných

v priemyselných procesoch .

8. Konzervačné prípravky na kvapaliny používané pri obrábaní kovov.

III. Prípravky na reguláciu živočíšnych škodcov

1. Rodenticídy, používané na reguláciu stavu myší, potkanov alebo iných hlodavcov.

2. Avicídy, používané na reguláciu stavu vtáctva, s výnimkou prípravkov používaných na

ochranu rastlín alebo rastlinných produktov.

3. Moluskocídy, používané ako prevencia pred chorobami zvierat a ľudí prenášaných

mäkkýšmi a proti upchávaniu vodovodných rúr mäkkýšmi. Nezahŕňa prípravky

používané na ochranu rastlín a rastlinných produktov pred mäkkýšmi.

4. Piscicídy, používané na reguláciu počtu rýb. Nezahŕňa prípravky na liečenie chorých

rýb.

34

5. Insekticídy, akaracídy a iné prípravky na reguláciu iných článkonožcov,

používané na reguláciu stavu (napr. hmyzu, roztočov, kliešťov a pod.) Zahŕňa tiež

prípravky na ničenie roztočov a iných článkonožcov v textíliách a ďalšie.. Nezahŕňa

prípravky na ochranu rastlín a rastlinných produktov.

6. Repelenty a atraktanty, používané na odpudzovanie (repelenty) alebo priťahovanie

jedincov opačného pohlavia (atraktanty) škodlivých organizmov (bezstavovce, ako

sú blchy a komáre, stavovce, ako sú vtáky). Nezahŕňa prípravky na ochranu

rastlín a rastlinných produktov, potraviny a krmiva.

IV. Ostatné prípravky

1. Konzervačné prípravky na potraviny alebo krmivá, používané na ochranu potravín

alebo krmív pred škodlivými účinkami organizmov, ktoré nie sú určené na priamy

styk s potravinami alebo krmivami napr. fumiganty).

2. Prípravky proti hnilobe, používané na potláčanie rastu a usadzovania škodlivých

organizmov (napr. mikroorganizmy a vyššie formy rastlinných alebo zvieracích druhov)

na plavidlách, zariadeniach na vodné športy alebo iných konštrukciách používaných vo

vode.

3. Balzamovacie a taxidermické kvapaliny, používané na asanáciu kvapaliny

a konzerváciu ľudských a zvieracích mŕtvol alebo ich častí.

4. Prípravky na regulácia stavu ostatných stavovcov, určené na reguláciu stavu škodlivej

zveri s výnimkou prípravkov určených na ochranu rastlín a rastlinných produktov.

19.1.12

Maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami

s kvetmi, rastlinami, semenami, výživovými (pevnými a tekutými) prípravkami

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je predaj prípravkov na ochranu

rastlín alebo iných prípravkov registrovaných a povolených UKSUP-om

19.1.13 Maloobchod a veľkoobchod s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá

19.1.14 Maloobchod a veľkoobchod s upomienkovými a darčekovými predmetmi

19.1.15

Maloobchod a veľkoobchod so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a domácimi

potrebami predaj ručných nástrojov

19.1.16

Maloobchod a veľkoobchod s hodinami a šperkami

so zlatníckymi výrobkami, šperkami a drahými kameňmi, s hodinkami, hodinami a

inými klenotmi.

19.1.17 Maloobchod a veľkoobchod so starožitnosťami

19.1.18 Maloobchod a veľkoobchod s palivami pre domácnosť

19.1.19

Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami

s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s

autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle .

35

19.1.20 Maloobchod a veľkoobchod so špecializovanou technikou

s obrábacími strojmi, so stavebnými strojmi, so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími

a pletacími strojmi, s kancelárskymi strojmi a zariadeniami, so strojmi, zariadeniami a

dopravnými prostriedkami pre jednotlivé priemyselné odvetvia, s poľnohospodárskymi

strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov

19.1.21

Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami a

sanitárnou technikou so stavebným materiálom, s nátermi, lakmi, s tabuľovým sklom,

so sanitárnym zariadením

19.1.22 Maloobchod a veľkoobchod s výrobkami z dreva

19.1.23 Maloobchod a veľkoobchod s hudobnými nástrojmi a hudobninami

19.1.24 Maloobchod a veľkoobchod s použitým tovarom

19.1.25

Maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami,

ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo

povolených UKSUP-om

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: predaj prípravkov na

ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ide o viazanú živnosť)

19.1.26 Záložne

19.1.27

Prevádzkovanie verejného skladu (skladovanie vybraných obchodných komodít)*1)

*1) ide o poľnohospodárske komodity na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t.j.

na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a

zemiaky jedlé neskoré (STN 642211)

19.1.28

Maloobchod a veľkoobchod s predajom zabezpečovacích systémov alebo

poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby

v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

19.1.29

Maloobchod a veľkoobchod

s nákupom, a predajom zbraní a streliva (Poznámka: odkaz na bod 21.3)

19.2 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti

obchodu

Poznámka: Sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu nie je možné vykonávať v

komodite, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného predpisu, napr.

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s vojenským materiálom – vyžaduje sa

povolenie podľa zákona o obchodovaní s vojenským materiálom.

19.2.1 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami

19.2.2

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so strojmi, priemyselnými zariadeniami,

dopravnými prostriedkami

19.2.3 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s pohonnými látkami

19.2.4 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami

19.2.5 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s elektrickými a elektronickými zariadeniami

36

19.2.6 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s optickými prístrojmi (ďalekohľady, mikroskopy)

19.2.7 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s odevmi, textilom a bytovým textilom

19.2.8 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s nábytkom a bytovými doplnkami

19.2.9

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s papierenskými výrobkami, knihami,

tlačovinami, školskými a kancelárskymi potrebami

19.2.10

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so športovými potrebami a potrebami pre voľný

čas

19.2.11 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s detskými kočíkmi, hračkami a hrami

19.2.12 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s obuvou a koženou galantériou

19.2.13

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s drogériovým tovarom, kozmetickými a

toaletnými výrobkami

19.2.14 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s kvetmi, rastlinami, semenami, hnojivami

19.2.15 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s výrobkami z dreva

19.2.16

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so stavebnými hmotami, stavebnými výrobkami

a sanitárnou technikou

19.2.17 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so špecializovanou technikou

19.2.18 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s palivami pre domácnosť

19.2.19 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s motorovými vozidlami

19.2.20 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so starožitnosťami

19.2.21 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s hodinami a šperkami

19.2.22

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so železiarskym tovarom, sklom, porcelánom a

domácimi potrebami

19.2.23 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá

19.2.24 Sprostredkovateľská činnosť so spomienkovými a darčekovým predmetmi

19.2.25 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s hudobnými nástrojmi a hudobninami

19.2.26 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s použitým tovarom

19.2.27

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti so strojmi, priemyselnými zariadeniami,

dopravnými prostriedkami

19.2.28 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti s chemickými výrobkami

19.3 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti

služieb

Poznámka:

V rámci sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb nie je možné vykonávať v súbehu voľné

živnosti v prípadoch, ak podľa osobitných predpisov spĺňajú znaky novej regulovanej živnosti,

napr.: prevádzkovanie cestovnej kancelárie, prevádzkovanie cestovnej agentúry,

sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, zasielateľstvo.

Na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti nie je

možné vykonávať finančné sprostredkovanie a v jeho rámci ani …. dôchodkového sporenia,

37

ani sprostredkovanie stavebného sporenia, ani sprostredkovateľskú činnosť na kapitálovom

trhu, ani činnosť sprostredkovateľov na riešenie kolektívnych sporov

19.3.1 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy

19.3.2 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja cestovných lístkov

19.3.4 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja leteckých prepravných služieb

19.3.5 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti verejných kultúrnych podujatí

19.3.6

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou

nehnuteľností

19.3.7 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy

19.3.8 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti automatizovaného spracovania dát

19.3.9

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja, prírodných, technických a

spoločenských vied

19.4 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti

výroby

19.4.1 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenstva

19.4.2 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva

19.4.3 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárskej výroby

19.4.4 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti spracovania koží a kožušín

19.4.5 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti textilnej výroby

19.4.6 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby odevov

19.4.7 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby obuvi

19.4.8 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti spracovania dreva

19.4.9 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafickej výroby

19.4.10 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti chemickej výroby

19.4.11 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby gumárenských a plastových výrobkov

19.4.12 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby skla, porcelánu a keramických výrobkov

19.4.13 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ťažkého strojárenstva

19.4.14 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby

19.4.15 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti čalúnnických výrobkov

19.5 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do

motorickej časti vozidla

19.5.1 Oprava a výmena pneumatík (pneuservis), protektorovanie pneumatík

19.5.2 Vyváženie kolies

38

19.5.3 Výmena a opravy čelných skiel, okien vozidiel, lepenie bezpečnostných fólií a autofólií

19.5.4 Antikorózna úprava vozidiel, umývanie a konzervovanie vozidiel

19.5.5 Aplikácie antikoróznych a leštiacich prostriedkov pre ochranu karosérie

19.5.6

Aplikácie antikoróznych prostriedkov pre ochranu dutín vozidiel, podvozkov,

nárazníkov, ložných plôch

19.5.7 Montáž ťažných zariadení

19.5.8

Montáž autopríslušenstva

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať montáž napĺňajúcu znaky

regulovanej živnosti alebo činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa osobitného

predpisu

19.5.9 Lakovanie karosérie (bez opravy karosérie) striekaním

19.5.10 Odstraňovanie starých náterov mechanicky, príprava podkladu odmastením

19.5.11 Použitie dizajnérskeho lakovania a písmomaliarstva

19.5.12 Výmena tesniacich prvkov karosérie a opravy vnútorného vybavenia karosérie vozidiel

19.6 Oprava a údržba potrieb pre domácnosť,

športových potrieb a výrobkov jemnej

mechaniky

19.6.1 Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov

19.6.2 Oprava mechanických šijacích strojov

19.6.3 Oprava a servis športových potrieb a náradia

19.6.4 Oprava hračiek

19.6.5 Oprava bicyklov a športových potrieb

19.6.6 Oprava detských kočíkov

19.6.7 Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov

19.6.8 Oprava hudobných nástrojov

19.6.9

Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej

techniky

19.6.10 Oprava optických prístrojov

19.6.11 Oprava dáždnikov, slnečníkov

19.6.12 Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

19.6.13 Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

19.6.14 Výmena skiel na hodinách a hodinkách

19.6.15 Čistenie skiel hodín a hodiniek ultrazvukom

19.6.16 Výmena remienkov na hodinkách

39

19.6.17 Výmena batérií hodiniek a hodín

19.6.18

Opravy vonkajších skriniek hodín napúšťaním, lakovaním

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať opravu hodín.

19.6.19 Servis mobilných telefónov

19.6.20 Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení

19.6.21 Oprava a údržba elektronických registračných pokladníc

19.7 Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho

tovaru

Poznámka: v rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať opravu ortopedickej

obuvi

19.8 Oprava odevov, textilu a bytového textilu

19.8.1 Oprava odevov, odevných doplnkov, sceľovanie textílií

19.8.2 Oprava bytového textilu

19.8.3 Obťahovanie gombíkov

19.8.4 Oprava pančúch

19.9 Oprava kožených a kožušinových výrobkov

19.9.1 Čistenie a farbenie hotových výrobkov z kože a kožušín

19.9.2 Úschova kožušinových výrobkov – kožuchov

19.9.3 Úprava kožuchov a kožušinových výrobkov

19.9.4 Úprava kožených odevov a doplnkov

20 DOPRAVA

20.1 Nákladná cestná doprava vykonávaná

vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t

vrátane prípojného vozidla

20.2 Cestná motorová doprava vykonávaná

osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie

Cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre

vodiča najviac 8 miest na sedenie.

Pozn.

Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa vykonávanie taxislužby → na jej

prevádzkovanie sa vyžaduje povolenie podľa zákona o cestnej doprave.

20.3 Vykonávanie odťahovej služby

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie odvozu vozidla na ložnej

ploche nákladného vozidla.

20.4. Sťahovacie služby

Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať aj: prenášanie bremien v

rámci budovy, prenášanie bremien z vozidla do budovy a naopak, naloženie bremien do vozidla,

prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie bremien z vozidla, manipulácia s bremenom z

nákladného priestoru vozidla až na miesto určenia v budove.

20.5 Poskytovanie služby vedenia cudzieho

motorového vozidla

40

20.6 Služby traťového kormidelníka

20.7 Služby verejných nosičov a poslov

20.8 Kuriérske služby

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať triedenie

poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách.

20.9 Predaj leteckých prepravných služieb

20.10 Poskytovanie prepravných služieb

nemotorovými vozidlami

Poznámka: Pri preprave osôb ide o poskytovanie služieb prostredníctvom: rikší,

záprahových vozidiel …

20.11 Prevádzka malých plavidiel

20.12 Preprava zbraní a streliva

21 SKLADOVACIE A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

21.1 Skladovanie

Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie možných doplnkových

služieb;

1. v spojení s obstarávaním prepravy tovaru poskytovanie doplnkových služieb

ako napr.: manipulácia s nákladom – preklad nákladov, kompletovanie, baliace

činnosti zakladá vznik viazanej živnosti – zasielateľstvo

2. v spojení so skladovaním vybraných poľnohospodárskych komodít *2) zakladá

vznik ohlasovacej voľnej živnosti – prevádzkovanie verejného skladu

*2) ide o poľnohospodárske komodity na ktoré možno vydať skladiskový záložný

list, t.j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín,

cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211)

21.2 Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

21.3 Úschova zbraní a streliva

22 UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

22.1 Ubytovacie služby bez poskytovania

pohostinských činností

Poznámka: Na označovanie ubytovacích zariadení do tried (*) sa vzťahuje vyhláška č.

277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné

znaky na ich zaradovanie do tried

22.1.1 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

22.1.1.1 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností – hotel

garni triedy *, **, ***

22.1.1.2 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

penzión triedy *

41

22.1.1.3 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

turistická ubytovňa triedy *, **

22.1.1.4 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

chatová osada triedy *, **

22.1.1.5 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

kemping triedy *, **

22.1.1.6 Ubytovacie služby v zariadeniach bez prevádzkovania pohostinských činností

ubytovanie v súkromí

Poznámka: ubytovanie v súkromí kategória:

– izba trieda *, **, ***

– objekt trieda *, **, ***

– prázdninový byt triedy *, **, ***

22.1.2 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch

22.1.3 Ubytovanie v domovoch mládeže

22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia

v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Poznámka: Živnostenské oprávnenie nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej

činnosti podľa § 38 ods.1 živnostenského zákona (príprava a predaj jedál a nápojov, ak

sa podávajú na priamu konzumáciu). Výnimky z pohostinskej činnosti (ktorá má charakter

remeselnej živnosti) sú uvedené nasledovné pod č. 22.2.1 až 22.2.7.).

22.2.1 Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových

výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál.

22.2.2 Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných

mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

22.2.3 Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú

priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

22.2.4 Príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným

hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

22.2.5 Predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu

22.2.6 Predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj

sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku

22.2.7 Pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)

22.3 Prevádzkovanie výdajne stravy Poznámka: V spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a

termoportoch z iných prevádzok.

22.4 Výroba hotových jedál a polotovarov

priemyselným spôsobom (konzervovanie)

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je výroba hotových jedál a

polotovarov priemyselným spôsobom pre výdajne.

22.5 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a

iných spoločenských podujatiach

42

22.6 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy

a predaja jedál, nápojov a polotovarov

ubytovaným hosťom v ubytovacích

zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

23 INFORMÁCIE, KOMUNIKÁCIE A VYDAVATEĽSTVO

23.1 Počítačové služby

23.1.1 Hardvérové poradenstvo – poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa

technického vybavenia

23.1.1.1 Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia

23.1.2 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru

23.1.2.1 Poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia

23.1.2.2 Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia

23.1.2.3 Poskytovanie softwaru – predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

23.1.3 Služby pri údržbe systémov (softvéru)

23.1.3.1 Poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave,

poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom – obnova systému po havárii

23.1.4 Poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie,

prístup)

23.1.5 Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

23.1.6 Služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov:

Správa počítačových sietí

23.1.7 Montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí

23.1.8 Návrh a optimalizácia informačných technológií

23.1.9 Údržba a oprava mechanických častí počítačov

23.1.10 Služby webového servera

23.1.10.1 Poskytovanie priestoru na prezentáciu vlastných stránok klientom

23.1.11 Poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň

23.1.12 Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov

23.2 Služby súvisiace s počítačovým

spracovaním údajov

23.2.1 Spracovanie údajov

43

23.2.1.1 Spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez

navrhovania špecifického programu

23.2.1.2 Animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej technicky

23.2.2 Služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie

23.2.2.1 Poskytovanie dát v určitom slede alebo postupnosti, vyhľadávaním alebo

sprístupnením on-line dostupné každému alebo pre obmedzený počet užívateľov,

publikovanie zoznamov a adresárov on-line

23.2.3 Služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov

23.2.3.1 Práce spojené so zaznamenávaním údajov dodaných zákazníkom na pásku, disketu

alebo iné médium alebo priamo do systému na spracovanie

23.2.4 Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora

23.3 Vydavateľská činnosť

23.3.1 Vydávanie kníh, máp, zborníkov

23.3.2 Vydávanie novín a časopisov – periodických a neperiodických publikácií

23.3.3 Vydávanie hudobnín

23.3.4 Vydávanie manuálov pracovných činností

23.3.5 Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

24 FINANČNÉ ČINNOSTI

24.1 Finančný leasing

Poznámka: Peňažné zdroje na vykonávanie finančného lízingu nesmú byť získané a

poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákaze poskytovania úverov

a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky

majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona

o cenných papieroch.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie finančného lízingu fyzickým

osobám v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č.129/2010 Z.z.

o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

24.2 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z

peňažných zdrojov získaných výlučne bez

verejnej výzvy a bez verejnej ponuky

majetkových hodnôt

Poznámka: Peňažné zdroje na poskytovanie takýchto úverov a pôžičiek nesmú byť získané a

poskytované v rozpore so zákazom prijímania peňažných vkladov a zákaze poskytovania úverov

a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky

majetkových hodnôt podľa § 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona

o cenných papieroch.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných

predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov – poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek

ktoré nie sú spotrebiteľským úverom – poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám

v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských

úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

44

24.3 Sprostredkovanie poskytovania úverov

alebo pôžičiek z peňažných zdrojov

získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez

verejnej ponuky majetkových hodnôt

Poznámka: Peňažné zdroje, ktorých sa týka sprostredkovanie poskytovania takýchto

úverov a pôžičiek nesmú byť získané a poskytované v rozpore so zákazom prijímania

peňažných vkladov a zákazom poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov

získaných na základe verejnej výzvy alebo verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa

§ 3 ods. 1 a 2 a § 5 písm. k) zákona o bankách a § 126 ods. 5 zákona o cenných

papieroch. Sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek medzi klientmi a splácanie

splátok takýchto úverov a pôžičiek klientmi sa nesmie uskutočňovať prostredníctvom

bankového účtu sprostredkovateľa, ale iba priamo medzi účtami klientov

sprostredkovateľa.

Živnostenské oprávnenie nezahŕňa poskytovanie úverov a pôžičiek podľa osobitných

predpisov, osobitne spotrebiteľských úverov – poskytovaných veriteľmi a úverov a pôžičiek

ktoré nie sú spotrebiteľským úverom – poskytovaných inými veriteľmi fyzickým osobám

v postavení spotrebiteľa v právnom rámci zákona č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských

úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

24.4 Faktoring a forfaiting

Poznámka:

Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je vykonávanie núteného výkonu súdnych a

iných rozhodnutí.

25 ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ A PRENÁJMU

25.1 Správa a údržba bytového a nebytového

fondu v rozsahu ….

Rozsah živnostenského oprávnenia na údržbu bytového a nebytového fondu zahŕňa

maliarske práce, upratovacie práce, sklenárske práce a pod.

Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa poskytovanie širokého rozsahu služieb

remeselného (opravárskeho a údržbárskeho) charakteru, uvedených v prílohe č. 1

živnostenského zákona.

Pozn. Rozsah údržby bytového a nebytového fondu sa doplní:

buď o jednotlivé neregulované (voľné) živnosti, napr. „v rozsahu maliarskych prác,

sklenárskych prác, upratovacích prác“ a pod. v prípade, ak správca mieni

vykonávať iba niektoré čiastkové voľné živnosti,

alebo

sa rozsah údržby uvedie s doplnkom „v rozsahu voľných živnosti“, ak správca mieni

vykonávať široko profilovaný rozsah voľných živnosti.

25.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Obsahom sa podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov rozumie

obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu, ktorými sa

zabezpečuje:

a) prevádzka, údržba, oprava a udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení

domu, priľahlého pozemku a príslušenstva,

b) služba spojená s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,

c) vedenie účtu domu v banke,

d) vymáhanie škody, nedoplatkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iných nedoplatkov,

45

e) iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými

vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.

25.1.2

Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Rozsah živnostenského oprávnenia zahŕňa maliarske práce, upratovacie práce,

sklenárske práce a pod.

Poznámka: Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa poskytovanie širokého rozsahu

služieb remeselného (opravárskeho a údržbárskeho) charakteru, uvedených

v prílohe č.1 živnostenského zákona.

25.1.2.1 Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu …

Rozsah živnostenského oprávnenia zahŕňa iba niektoré čiastkové voľné živnosti,

Poznámka: V označení živností uviesť napr. „ v rozsahu upratovacie práce“

25.2 Prenájom nehnuteľností spojený s

poskytovaním iných než základných služieb

spojených s prenájmom

Poznámka:

1. Základnými službami treba rozumieť taký okruh služieb, ktoré zabezpečujú

(podmieňujú) možnosť ich riadneho užívania nájomcom. Za takéto služby v

praxi možno považovať napr.: dodávku tepla a teplej úžitkovej vody,

elektrickej energie, plynu, odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod

odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie

spoločných priestorov a pod.

2. Rozsah živnostenského oprávnenia nezahŕňa súčasne osobitný prenájom

vnútorného vybavenia (pozri 25.3) ani vykonávanie iných ako základných

služieb, napr. upratovacie práce.

25.2.1

Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než

základné služby spojené s prenájmom

25.2.2

Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme

poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne

odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel.

25.3 Prenájom hnuteľných vecí

25.3.1 Prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)

25.3.2 Prenájom strojov a zariadení

25.3.3 Prenájom prístrojov

25.3.4 Prenájom vybavenia prenajímaných priestorov vnútorným zariadením

46

25.3.5 Prenájom zbraní a streliva

26 ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY

26.1 Informatívne testovanie, meranie, analýzy a

kontroly

26.1.1 Informatívne meranie a vyhodnocovanie hluku a vibrácií

26.1.2 Informatívne posudzovanie originality vozidiel

26.1.3 Termodiagnostika objektov – informatívne meranie

26.1.4 Informatívne meranie fyzikálnych veličín

26.1.5

Skúšanie a kontrola chýb materiálov a výrobkov bez narušenia ich zloženia, okrem

skúšok a kontroly lán lanových dráh

26.1.6 Vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov

26.1.7 Informatívne chemické a mikrobiologické analýzy

26.1.8

Skúšanie kanalizačných a akumulačných vodných nádrží na ich nepriepustnosť

(žumpy)

26.1.9 Vykonávanie termografickej činnosti – informatívne meranie

26.1.10 Vykonávanie informatívneho odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách

27 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A PORADENSTVO

27.1 Administratívne služby

27.1.1 Poskytovanie certifikačných služieb v oblasti elektronického podpisu

27.1.2 Kancelárske a sekretárske služby

27.1.3 Kopírovacie a rozmnožovacie služby

27.1.4 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu – call centrá

27.1.5 Korektúry textov

27.1.6 Administratívne práce v oblasti colnej deklarácie

27.2 Činnosť podnikateľských, organizačných a

ekonomických poradcov

27.2.1 Činnosť informačných kancelárií

27.2.2 Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce

47

27.2.3

Inžinierska činnosť:

zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk,

zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom

konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre

potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a

kolaudačné rozhodnutie, …)

27.2.4

Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre

Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.5

Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre

Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.6

Technicko – organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov

z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond

27.2.7 Marketingové poradenstvo

27.2.8 Účtovné poradenstvo

27.2.9 Mediálne poradenstvo

27.2.10

Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných

údajov

27.2.11 Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa

27.2.12 Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti, vizáže a farbové poradenstvo

27.2.13 Poradenstvo a certifikácia v oblasti systémov riadenia a kvality

27.2.14 Poradenstvo a certifikácia systémov manažérstva kvality neurčených výrobkov

27.2.15 Poradenstvo a certifikácia kvality služieb a osôb

27.2.16 Poradenstvo v oblasti spoločenského správania

27.2.17

Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy

27.2.18

Poradenská činnosť v oblasti personálneho manažmentu

27.2.19

Konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov

(koučing)

27.2.20

Poskytovanie organizačno – technických a informačných služieb v doprave

27.3 Správa registratúrnych záznamov bez trvalej

dokumentárnej hodnoty

Poznámka V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať správu iba tých

registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktoré vznikli z činnosti

zaniknutých, resp. zanikajúcich pôvodcov registratúry.

27.4 Vedenie účtovníctva

48

28 VZDELÁVANIE

28.1 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej

činnosti

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať: vyučovanie v odbore cudzích

jazykov a vyučovanie v odbore umenia ani vybrané špecializované činnosti v oblasti

telesnej kultúry, najmä v oblasti uskutočňovania tanečných aktivít.

28.1.1

Doučovanie a príprava žiakov a študentov formou skupinového alebo individuálneho

doučovania

28.1.2 Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch

28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov

28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu

28.2 Vykonávanie vzdelávacích programov

v oblasti sociálnych služieb zameraných na

vykonávanie vybraných pracovných

činností a na ďalšie vzdelávanie

Poznámka: Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. sa vyžaduje akreditácie MPSVaR SR

príslušného vzdelávacieho programu.

29 ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY

29.1 Dopravná zdravotná služba

Dprava do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a doprava medzi

zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti: (pristavenie vozidla, použitie

vozidla na dopravu a spracovanie údajov zistených pri poskytovaní tejto dopravy na

magnetickom nosiči).

29.2 Prevádzkovanie jaslí 29.1.1

29.3 Vodná záchranná služba

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je poskytovanie vodnej

záchrannej zdravotnej služby

29.4 Poskytovanie sociálnych služieb

Poznámka: Nevzťahuje sa na sociálne služby poskytované verejnými poskytovateľmi,

ktorí financujú sociálne služby z verejných zdrojov obcí alebo samosprávnych krajov

29.5 Poskytovanie krátkodobej pomoci pri

opatere detí a starších osôb

30 KULTÚRNE, ZÁBAVNÉ, REKREAČNÉ, ŠPORTOVÉ ČINNOSTI

30.1 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských

a zábavných zariadení

30.1.1 Prevádzkovanie knižníc

30.1.2 Prevádzkovanie múzeí a galérií

49

30.1.3 Prevádzkovanie kín

30.1.4 Prevádzkovanie botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií

30.1.5 Prevádzkovanie zábavných parkov a lunaparkov

30.1.6 Prevádzkovanie cirkusov

30.1.7 Prevádzkovanie kolotočov a iných zábavných atrakcií

30.1.8 Prevádzkovanie modelingovej agentúry

30.1.9 Prevádzkovanie umeleckej agentúry

30.1.10 Prevádzkovanie zoznamovacej agentúry

30.1.11 Prevádzkovanie svadobnej agentúry

30.1.12 Prevádzkovanie nevýherných automatov a nevýherných hier

30.1.13 Prevádzkovanie výherných hier, a to:

30.1.13.1 Prevádzkovanie športových súťaží s cenami pre účastníkov

30.1.13.2

Prevádzkovanie hier relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich

je potrebný vklad , ktorý sa účastníkovi takejto hry ak prehrá, nevracia

30.1.13.3

Prevádzkovanie zábavných hier o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak

vklad nepresahuje sumu 50 euro centov

30.1.13.4

Prevádzkovanie hier prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia

hra na tom istom hracom zariadení

30.1.13.5

Prevádzkovanie kvízov spočívajúcich v odpovediach na otázky alebo v preukázaní

vedomostí a zručností, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe

preukázania vedomostí alebo zručností

30.1.13.6

Prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur

30.2 Organizovanie kultúrnych a iných

spoločenských podujatí

30.2.1 Organizovanie kongresov a výstav

30.2.2 Organizovanie módnych prehliadok

30.2.3 Organizovanie tanečných zábav a diskoték

30.2.4 Organizovanie rekreačných jázd na koňoch

30.2.5 Organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí (cateringové služby)

30.3 Prevádzkovanie športových zariadení

30.3.1 Prevádzkovanie štadiónov

30.3.2 Prevádzkovanie pretekárskych dráh

30.3.3 Prevádzkovanie bazénov a plavárni

50

30.3.4 Prevádzkovanie atletických dráh a štadiónov

30.3.5 Prevádzkovanie hál a štadiónov pre zimné športy

30.3.6 Prevádzkovanie boxerských hál

30.3.7 Prevádzkovanie golfových ihrísk

30.3.8 Prevádzkovanie bowlingových dráh

30.3.9 Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov

30.3.10 Prevádzkovanie tenisových kurtov

30.4 Prevádzkovanie erotického salónu

30.5 Prevádzkovanie strelnice

31 OSTATNÉ ČINNOSTI INDE NEUVEDENÉ

31.1 Čistiace a upratovacie služby

31.1.1

Generálne a bežné čistenie – kancelárske budovy, domy alebo byty, továrne, obchody,

inštitúcie

31.1.2 Čistenie a údržba bazénov

31.1.3 Upratovanie vlakov, autobusov, lietadiel

31.1.4 Ručné umývanie a čistenie interiéru motorových vozidiel

31.1.5 Prevádzkovanie autoumyvárne

31.1.6 Čistenie a zimná údržba komunikácií

31.1.7 Čistenie fasád a pomníkov

31.1.8 Úprava lyžiarskych tratí

31.1.9 Úprava tenisových kurtov a športových plôch

31.2 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

31.2.1 Čistenie a údržba textilu, odevov

31.2.2 Chemické čistenie odevov a textilu

31.2.3 Čistenie peria, vlny

31.2.4 Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne

31.2.5 Čistenie kobercov a pokrývok

31.2.6 Zberne bielizne

31.3 Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na

regeneráciu a rekondíciu

31.3.1 Prevádzkovanie umelej soľnej jaskyne

31.3.2 Prevádzkovanie kryokomôr (nemedicínska kryoterapia):

poskytovanie kryoterapie celotelovou chladovou procedúrou pre regeneračný účinok

51

31.3.3

Prevádzkovanie termomasážnych technických zariadení:

masáže poskytované prostredníctvom termomasážnych technických zariadení

31.3.4 Prevádzkovanie solária

31.3.5 Prevádzkovanie sauny

31.3.6 Prevádzkovanie fitnescentra

31.4 Služby súvisiace so skrášľovaním tela

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať remeselnú

živnosť Manikúra – pedikúra

31.4.1 Koloristické a vizážistické služby bez zásahov do integrity ľudského tela

31.4.2 Ozdobné tetovanie, ozdobná maľba tela – bodypating, permanentný make-up

31.4.3 Denné a večerné líčenie, líčenie pre modeling

31.4.4 Nástrekové opaľovanie tela

31.4.5 Zhotovovanie príčeskov, parochní

31.4.6 Navrhovanie účesu podľa schematického zobrazenia pomocou výpočtovej techniky

31.4.7 Úprava vlasov zapletaním

31.4.8 Nastreľovanie náušníc pomocou nastreľovacej pištole

31.4.9 Piercing

31.5 Reklamné a marketingové služby

31.5.1 Výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu

31.5.2 Realizácia reklamných kampaní

31.5.3 Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi:

(v novinách, periodikách, v rozhlase, televízii, na internete a iných médiách):

umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany, (lepenie,

vyvesovanie …)

31.5.4 Prenájom reklamných plôch

31.5.5 Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností

31.5.6 Zabezpečenie marketingových kampaní

31.5.7 Marketingy na mieste priameho predaja, konzultačné služby v oblasti marketingu

31.5.8 Inzertná činnosť

31.5.9 Informačná činnosť – mestské, turistické informačné centrá

31.6 Poskytovanie služieb pre rodinu a

domácnosť

31.6.1 Pranie a žehlenie, varenie, upratovanie, starostlivosť o záhradu

31.6.2

Vedenie domácnosti – obstarávanie nákupov a iných záležitostí súvisiacich s chodom

domácnosti

52

31.7 Výskum a vývoj v oblasti prírodných a

technických vied

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä vývoj zbraní,

streliva, výbušnín a leteckej techniky

31.7.1

Výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied,

interdisciplinárny výskum

31.8 Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a

humanitných vied

Poznámka: V rámci tejto živnosti nie je možné vykonávať najmä výskum v oblasti

zdravotníctva, vrátane výskumu liečiv.

31.8.1

Výskum a vývoj v špecifickej oblasti spoločenských a humanitných vied,

interdisciplinárny výskum a vývoj

31.9 Prieskum trhu a verejnej mienky

31.9.1

Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s

tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a

vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov

31.9.2

Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych

problémoch a ich analýza

31.10 Fotografické služby

31.10.1

Portrétové fotografovanie – školská fotografia, fotografovanie na doklady, rodinné

udalosti

31.10.2

Fotografovanie pre obchodné účely, pre potreby vydavateľov, nehnuteľnosti, turistické

účely

31.10.3 Spracovanie fotofilmov

31.10.4

Vyvolávanie, kopírovanie a zväčšovanie z negatívov, ktoré nasnímal klient, alebo

kinofilmov

31.10.5 Vyvolávanie fotofilmov a prevádzkovanie fotokopírovacích zariadení

31.10.6 Prevádzkovanie fotoateliérov s vyhotovením fotografií

31.10.7 Kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov

31.10.8 Snímanie dokumentov na mikrofilmy

31.10.9 Prevádzkovanie fotokabínky

31.11 Montáž bezpečnostných dverí s menej ako

3-bodovým uzamykacím mechanizmom

Poznámka: Montáž bezpečnostných dverí s viac ako trojbodovým uzamykacím

mechanizmom možno vykonávať na základe licencie podľa zákona o poskytovaní služieb v

oblasti súkromnej bezpečnosti.

31.12 Poskytovanie poštových služieb

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je univerzálna poštová služba

vykonávaná na základe poštovej licencie v zmysle zákona o poštových službách

31.13 Prevádzkovanie verejných WC

31.14 Donášková služba

53

31.15 Osadzovanie a údržba dopravného značenia

a inštalovanie dopravných značiek

31.16 Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych,

spoločenských a športových podujatí

31.17 Hubenie škodlivých živočíchov,

mikroorganizmov a potláčanie ďalších

škodlivých činiteľov.

31.18 Spracovávanie rodokmeňov

31.19 Diskotekárska činnosť

31.20 Činnosť astrológov a numerológov

31.21 Veštenie z karát a iných podkladov

31.22 Služby súvisiace s produkciou filmov alebo

videozáznamov

Poznámka: Súčasťou živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti

napĺňajúce znaky audiovizuálnych diel podľa autorského zákona.

31.22.1

Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia (rutinné, reportážne zachytenie rôznych

rodinných udalostí)

31.22.2 Spracovanie záznamov zvuku a obrazu

31.22.3 Producentská činnosť v oblasti videotvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby

31.22.4

Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih,

dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových

materiálov na videokazetu – prevod z jedného do iného formátu

31.22.5 Distribúcia filmov a videozáznamov

31.22.6 Požičiavanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu

31.22.7 Konferenciérsky servis

31.23 Projektovanie a konštruovanie elektrických

zariadení

31.24 Správa trhoviska, tržnice, príležitostného

trhu

31.25 Opravy, plnenie a revízie hasiacich

prístrojov

31.26 Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy

požiarnych klapiek

31.27 Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie

elektrickej požiarnej signalizácie

54

31.28 Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie

stabilných a polostabilných hasiacich

zariadení

31.29 Oprava a kontrola požiarnych vodovodov

31.30 Oprava a kontrola požiarnych hydrantov

31.31 Kontrola, opravy a montáž systémov

automatického hasenia

31.32 Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov

vykurovania

31.33 Poskytovanie záruk na zabezpečenie

colného dlhu

31.34 Prevádzkovanie úschovní batožín

31.35 Montáž, oprava, servis a kontrola

protipožiarnych výplní a uzáverov

stavebných otvorov

31.36 Poskytovanie služieb informátora

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti

podľa zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

31.37 Služby požičovní

31.37.1 Požičovňa športového tovaru a ošatenia

31.37.2 Požičovňa spoločenského a svadobného ošatenia a doplnkov__