Rozhodli ste sa kúpiť firmu, ktorá by mala byť platiteľom DPH? Ako funguje celý takýto proces a pri akých úkonoch je potrebné byť viac opatrný aby ste sa vyhli zbytočným problémom?

V tomto príspevku sa budeme zaoberať kúpou a predajom spoločnosti, ktoré majú právnu formu s.r.o. Pri predaji a kúpe obchodnej spoločnosti hovoríme ako prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na druhého.

Prečo sa niekto rozhodne si kúpiť firmu a nie založiť si novú?

Ak sa pozrieme na založenie spoločnosti s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, tak asi jediný dôvod na kúpu spoločnosti je ušetrenie času v prípade založenie a následného vzniku s.r.o. do obchodného registra. No v prípade ak sa rozhodnete pre kúpu spoločnosti, ktorý nie je platiteľom DPH, predstavuje to pre Vás viac nevýhod ako výhod, ale len okrem prípadu ak sa rozhodnete podnikať v tom istom predmete podnikania ako už daná firma mala zapísaná v obchodnom registri.

Ak sa pozrieme na druhú situáciu, že sa budúci podnikateľ rozhodne kúpiť spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, tak takáto skutočnosť robí s.r.o. viac atraktívnejšou pre budúcich potencionálnych kupujúcich. Veľkou výhodou pri kúpe spoločnosti, ktorá je platiteľom dane je zábezpeka na daň. Daňový úrad môže túto zábezpeku určiť pri podaní žiadosti o registráciu DPH. Výška takejto zábezpeky je určená v rozsahu 1 000 – 500 000 eur. Preto sa začínajúci podnikatelia pri zakladaní obchodnej spoločnosti s právnou formou podnikania s.r.o. rozhodnú radšej kúpiť obchodnú spoločnosť ako ju zakladať, keďže sa daňový úrad môže rozhodnúť pre vysokú výšku zábezpeky.  

Rok 2016 priniesol ďalší dôvod na nákup existujúcej firmy, ktorá je platiteľom DPH.

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) sa zmenili pravidlá uloženie zábezpeky.  Zákon, ktorý bol účinný do konca roka 2015 v jednom zo svojich ustanovení uvádzal, že  daňový úrad má povinnosť zapísať podnikateľa ako platiteľa DPH, ak dosiahol obrat za dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov, vtedy hovoríme, že ide o povinnú registráciu ako platiteľa DPH. Ak však podnikateľ žiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH, tak daňový úrad mohol takémuto podnikateľovi dať povinnosť zložiť zábezpeku. Ak v prípade, že podnikateľ, ktorému bola uložená povinnosť zložiť zábezpeku a podnikateľ do 20 dní túto zábezpeku nezložil, tak následne daňový úrad registráciu pre DPH zamietol.

Už vyššie spomínanou novelou zákona sa 1. Januárom 2016 tento zákon čiastočne zmenil v jednom dôležitom bode. V jednom z ustanovení sa uvádza, že podnikateľ, ktorý požiadal o registráciu na DPH ako dobrovoľný platca a daňový úrad mu uloží povinnosť zložiť zábezpeku a podnikateľ následne túto zábezpeku nezaplatí, tak daňový úrad daného podnikateľa zaregistruje ako platcu DPH a následne ho bude od neho vymáhať už uloženú a nezaplatenú zábezpeku na daň. Pre podnikateľov to predstavuje určité pozitívum, že budú zaregistrovaní ako platcovia DPH, ale následne budú musieť zaplatiť uloženú zábezpeku. Myslíme si, že touto novelou sa zvýši záujem a nákup už založenej firmy, ktorá je registrovaná ako platca DPH, so zámerom, že začínajúci podnikatelia nebudú riskovať uloženie vysokej zábezpeky a následne povinnosť jej zaplatenia.