Vzor

Home/Vzor

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “oprávený“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “povinný“) uzatvárajú  dňa [...]

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami2014-12-17T11:44:40+00:00

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto [...]

Zmluva o pôžičke2014-07-19T21:44:13+00:00

Zmluva o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku  podľa ustanovenia §   476 a nasl. ObchZ Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●], na jednej strane ako predávajúci (ďalej len “predávajúci”) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] [...]

Zmluva o predaji podniku2017-01-14T12:17:18+00:00

Zmluva o prevzatí dlhu

Zmluva o prevzatí dlhu uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●]   [...]

Zmluva o prevzatí dlhu2014-07-19T21:54:58+00:00

Kúpna zmluva k budove a pozemku a dohoda o zriadení vecného bremena a predkúpneho práva

Kúpna zmluva k budove a pozemku a dohoda o zriadení vecného bremena a predkúpneho práva uzavretá v zmysle § 151n a nasl., § 588 a nasl. a § 603 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi: Obchodné meno: [●], Sídlo: [●], IČO: [●], zapísaná: [●], osoba oprávnená konať: [●], (ďalej len „predávajúci“ alebo „povinný z vecného bremena“) a Názov: [...]

Kúpna zmluva k budove a pozemku a dohoda o zriadení vecného bremena a predkúpneho práva2014-07-19T21:59:24+00:00

Zmluva o prevode prav a povinnosti

Zmluva o prevode práv a povinností uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len „prevádzajúci“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●]v odd. [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] [...]

Zmluva o prevode prav a povinnosti2014-07-19T22:07:06+00:00

Zápisnica z valného zhromaždenia sro o schvalení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku a odmene konateľa

Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti [●], so sídlom [●] zapísaná v obchodnom registri [●], odd. [●], vložka č. [●] (ďalej len „spoločnosť“) […]

Zápisnica z valného zhromaždenia sro o schvalení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku a odmene konateľa2014-07-19T22:13:15+00:00