Vzor

/Vzor
­

Vzory zmlúv zadarmo, zdarma

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “oprávený“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “povinný“) uzatvárajú  dňa ……… túto zmluvu o zriadení predkupného práva  Článok 1 Predmet zmluvy o zriadení predkupného práva Povinný je vlastníkom budovy č p 25 v Martine stojacej na pozemku st. parc. č 380 v k ú Martin, pozemku st. parc. č 380, ďalej pozemku č parc. 205, to všetko v katastrálnom území Martin zapísanom na LV č 560 vedenom na Katastrálnom úrade v Martin. […]

By |apríl 9th, 2012|Vzor|0 Comments

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto  zmluvu o pôžičke Článok 1 – pôžička Dnešného dňa, tj 1. 10. 2009, požičal veriteľ čiastku 500 000 euro (slovom pätstotisíc euro) dlžníkovi a dlžník túto sumu prevzal. […]

By |apríl 1st, 2012|Vzor|1 Comment

Zmluva o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku  podľa ustanovenia §   476 a nasl. ObchZ Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●], na jednej strane ako predávajúci (ďalej len “predávajúci”) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] na druhej strane ako kupujúci, (ďalej len “kupujúci”) Ďalej podpísané osoby za vyššie uvedené zmluvné strany po tom, čo sa samy presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, aj že jej označenie uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu zápisu v obchodnom registri, a je im nesporná totožnosť a riadne oprávnení osôb konajúcich za druhú zmluvnú stranu k tomuto rokovaní a po vzájomnom uistenie, že tieto údaje nie sú dotknuté zmenami už uskutočnenými, ale ešte nezapísaným v obchodnom registri, uzatvárajú dňa …… túto […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|2 komentáre

Zápisnica z valného zhromaždenia sro o zmene sídla

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia o zmene sídla [●] (ďalej len „spoločnosť“) Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti. […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments

Zápisnica z valného zhromaždenia komanditnej spoločnosti

[●] (ďalej len „spoločnosť“) Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov Rokovanie zhromaždenia spoločníkov sa konalo dňa [●] od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti. […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments

Zmluva o prevzatí dlhu

Zmluva o prevzatí dlhu uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●]   […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments

Kúpna zmluva k budove a pozemku a dohoda o zriadení vecného bremena a predkúpneho práva

Kúpna zmluva k budove a pozemku a dohoda o zriadení vecného bremena a predkúpneho práva uzavretá v zmysle § 151n a nasl., § 588 a nasl. a § 603 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi: Obchodné meno: [●], Sídlo: [●], IČO: [●], zapísaná: [●], osoba oprávnená konať: [●], (ďalej len „predávajúci“ alebo „povinný z vecného bremena“) a Názov: [●], IČO: [●], osoba oprávnená konať: [●], (ďalej len „kupujúci“ alebo „oprávnený z vecného bremena“) […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments

Zmluva o prevode prav a povinnosti

Zmluva o prevode práv a povinností uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len „prevádzajúci“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●]v odd. [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len „nadobúdateľ“) […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments

Zápisnica z valného zhromaždenia sro o schvalení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku a odmene konateľa

Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti [●], so sídlom [●] zapísaná v obchodnom registri [●], odd. [●], vložka č. [●] (ďalej len „spoločnosť“) […]

By |marec 25th, 2012|Vzor|4 komentáre

Návrh na zmenkový platobný rozkaz

Návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava V [●] dňa [●] Žalobca:[●], r.č.: [●], trvale bytom [●], zastúpený: [●] Žalovaný: [●], r.č.: [●], trvale bytom [●] […]

By |marec 22nd, 2012|Vzor|0 Comments