Fakturácia – vznik daňovej povinnosti živnostníka a s.r.o.

Živnosť a s.r.o sa vyznačujú viacerými rozdielmi. Pri   spoločnostiach s ručením obmedzeným  daňová povinnosť  vo vzťahu k dani z príjmu vzniká momentom vystavenia faktúry. Teda faktúra musí byť zdanená v tom istom roku v akom bola vystavená .  Živnostníci na druhej strane majú povinnosť zdaniť príjem až v momente, keď im je faktúra uhradená.  Teda faktúra môže byť vystavená v jednom roku, ale zdanená musí byť až v roku , kedy je uhradená . Z tejto perspektívy sa výhodnejšou formou podnikania zdá byť živnosť.

Paušálne vs. skutočné náklady živnostníka

Účtovníctvo s.r.o počíta iba s tzv. skutočnými nákladmi . Jedná sa teda o všetky náklady , vynaložené na zvýšenie zisku firmy –marketing, nájom, telefón…. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami musí byť zdanený.  Pre ilustráciu: Pri príjmoch 10 000 eur a výdavkoch 5 000 eur, rozdiel 5 000 eur musí byť zdanený daňou z príjmu právnickej osoby .ktorá je vo výške 21%

Živnostníci sú oproti s.r.o zvýhodňovaný v tom , že zo základu dane si majú možnosť odrátať náklady na úhradu sociálneho a zdravotného poistenia a taktiež nezdaniteľné minimum , aktuálne vo výške 3803,33EUR

Živnostníci si na rozdiel od s.r.o môžu vybrať , či budú náklady  reálne preukazovať  skutočnými  výdavkami alebo využijú alternatívu v tzv. paušálnych nákladoch.V prípade paušálnych nákladov tvoria náklady percentuálnu časť príjmov živnostníka.  Táto možnosť sa po roku 2016 stala mimoriadne lákavou , pretože vláda schválila zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov zo 40% na 60% a maximálna hranica peňazí , ktoré si živnostníci  mohli takýmto spôsobom uplatniť sa zvýšila z 5040 EUR na 20 000EUR.

Pre ilustráciu , ak ste živnostník a zarobili ste  20 000 eur za rok ,paušálne náklady si môžete uplatniť do výšky 60% čo je 12 000 eur a daňový základ je teda 8 000 eur . Z tejto sumy sa odčítajú už spomínané náklady na úhradu sociálneho a zdravotného poistenia a nezdaniteľná suma 3803,33eur a výsledná suma sa zdaňuje sadzbou 19%

Daňová sadzba fyzickej osoby je 19%  zo základu dane , ktorý nepresahuje 176,8-násobok sumy aktuálneho životného minima.  Ak suma presiahne 176,8 násobok  aktuálneho životného minima, zdaňuje sa 25% .Pre rok 2020 je to suma nad 37 163,36

Daňové zaťaženie, sociálne a zdravotné odvody živnostníka

Živnostník je však v porovnaní s podnikateľom v s.r.o  povinný platiť zdravotné a sociálne odvody. Ihneď po založený živnosti začína živnostník platiť zdravotné odvody aj keď ich výška je minimálna. V júli druhého kalendárneho roka vzniká živnostníkovi povinnosť uhrádzať zdravotné poistenie zo základu určeného daňovým priznaním.  Ak teda živnostník založí živnosť  v roku 2019 , odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 63,84eur  začína platiť okamžite. Odvody do sociálnej poisťovne začína platiť od júla 2020 pričom výška odvodov do sociálnej poisťovne sa stanovuje v závislosti od príjmov živnostníka ,minimálna výška odvodov je však 151,16 eur  Sociálne odvody musí živnostník platiť v prípade, ak za predchádzajúci rok mal príjem väčší ako 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ide o hrubý príjem bez odpočítania výdavkov.

Daňové zaťaženie v prípade spoločníka s.r.o.

Zmeny  zatiaľ obchádzajú právnické osoby, ktorým sú vyplácané dividenda.  Daňové zaťaženie ostáva na úrovni 21%. Ak sa spoločník rozhodne, že bude od firmy požadovať vyplatenie zisku , bude zdanený opäť a to daňou z dividend  vo výške 7%.