Ministerstvo zahraničných vecí

Lehota ministerstva na apostiláciu listín je 30 dní.

Plná moc nie je potrebná nakoľko žiadosť na vybavenie apostily za vás môže  podať aj iná osoba bez predloženia plnomocenstva.

Správny poplatok za apostilácia sa hradí formou kolkov.

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy

Žiadosť o vydanie apostily musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • krajinu, kde bude dokument použitý;
  • adresa, kde ma byť následne apostilovaný dokument zaslaný;
  • e-mailovú adresu a telefónne číslo pre prípad kontaktu;

Spolu zo  žiadosťou je potrebné priložiť:

  • potrebný počet kolkov

Upozornenie! Kolky sa nikam nelepia.

  • dokument, ktorý chcete apostilovať.

Lehota: V prípade  vysvedčenia vydaného po roku 1995, sa apostilácia rieši počas úradných hodín s lehotou do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Plná moc: K žiadosť na vybavenie apostily nie je plná moc potrebná a žiadosť môže za vás podať aj iná osoba bez potreby predloženia plnomocenstva.

Správny poplatok za apostilácia sa hradí formou kolkov.

Originál

Na apostilovanie dokumentu je potrebný originál prípadne úradne overená kópiu  o vzdelaní, či už sa jedná o akékoľvek vysvedčenie vydané školou v Českej republike (vysvedčenie o záverečnej skúške, maturitnej skúške), diplom vydaný základnou, strednou alebo vysokou školou v ČR, výučný list,

Kontaktujte nás

V prípade, že potrebujete poradiť  ohľadom apostilácia alebo superlegalizáciamôžete sa obrátiť na nás a využiť služby našich odborníkov. Radi Vám pomôžeme a poskytnú potrebné informácie. Rovnako sa na nás môžete obrátiť s úradným prekladom. Kontaktujte nás s Vašou požiadavkou a obratom vám zašleme cenovú ponuku.