Zápisnica z valného zhromaždenia komanditnej spoločnosti

//Zápisnica z valného zhromaždenia komanditnej spoločnosti

[●] (ďalej len „spoločnosť“)
Zápisnica
z rokovania zhromaždenia spoločníkov

Rokovanie zhromaždenia spoločníkov sa konalo dňa [●] od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti.

Prítomní : Spoločníci:

Program rokovania:        1. Otvorenie a voľba predsedu zhromaždenia spoločníkov
                                                 2. Zmena sídla
                                                 3. Oznámenie o odvolaní prokuristu
                                                 4. Zmena spoločenskej zmluvy
                                                 5. Záver  

Rokovanie zhromaždenia spoločníkov otvorila [●], ktorá je oprávnená konať v mene komplementára. Konštatovala, že pozvánka na zhromaždenie spoločníkov s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle čl. XI spoločenskej zmluvy [●].

Taktiež konštatovala, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. zhromaždenie spoločníkov je uznášaniaschopné v súlade s čl. XIII spoločenskej zmluvy [●]

K bodu 1. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

       Zhromaždenie spoločníkov zvolilo za svojho predsedu [●].

Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za: 100% hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K bodu 2. programu rokovania bolo prijaté

 uznesenie:

Zhromaždenie spoločníkov rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z: [●] na: [●]

Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za: 100% hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K bodu 3. programu rokovania bolo podaná informácia:

Valné zhromaždenie komplementára, t.j. spoločnosti [●] odvolalo dňa [●] z funkcie [●], [●], r.č. [●], trvale bytom [●].

K bodu 4. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

        Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok [●] znie: „Sídlo spoločnosti je: [●].“
2. V článku [●] bod [●] sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie znenie písm. b) – f) sa označuje ako a) – e).

[optinlocker]

3. V článku [●] sa vypúšťa bod [●].
4. V článku [●] sa vypúšťa bod [●].

Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za: 100% hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov
Zhromaždenie spoločníkov ukončil po vyčerpaní programu rokovania jeho predseda.

V [●] dňa [●]

……………………………………..

komplementár: [●]

 ……………………………………….

komanditista: [●]

[/optinlocker]

 

By | 2014-07-19T21:52:38+00:00 marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments