Zabezpečujeme realizáciu všetkých zmien údajov o obchodných spoločnostiach zapísaných v obchodnom registri.

K najčastejším zmenám v spoločnostiach s ručením obmedzeným, akciových spoločnostiach, komanditných spoločnostiach a verejných obchodných spoločnostiach patrí:
– zmena obchodného mena
– zmena sídla
– rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania (živností)
– zmena štatutárneho orgánu (konateľa, členov predstavenstva)
– zmena osoby spoločníkov
– zmena osobných údajov spoločníkov a štatutárov
– zvýšenie alebo zníženie základného imania
– prevod obchodného podielu
– vstup spoločnosti do likvidácie
– zlúčenie a rozdelenie spoločností

Cena za vykonanie jednej akejkoľvek zmeny v obchodnom registri je 99,- EUR vrátane súdneho poplatku vo výške 33,- EUR. Pri akciových spoločnostiach sa pri niektorých zmenách vyžaduje aj notárska zápisnica, ktorej cena sa pohybuje od 192,- EUR. V cene je zahrnutá odborná konzultácia, vyhotovenie všetkej potrebnej dokumentácie, ako aj podanie návrhu na zápis zmeny v spoločnosti do obchodného registra. Cena nezahŕňa notársky poplatok za overenie pravosti podpisu na zmluve o prevode obchodného podielu (matrika – 0,50 EUR/ks, notár 2,90 EUR/ks).
Cena za súčasné vykonanie viacerých zmien v spoločnosti pozostáva z doplatku za každú takúto ďalšiu zmenu vo výške 39,- EUR.

Zmeny v obchodnom registri, zmluvy

 Spolu so súdnym poplatkom a poplatkami za živnosti
Prevod obchodných podielovod 200,- € objednať
Prevod akciíod 200,- € objednať
Zmena konateľov, zmena členov orgánovod 200,- € objednať
Zmena sídla s.r.o.od 200,- € objednať
Kapitalizácia pohľadávok s.r.o.od 200,- € objednať
Tichý spoločník (utajený spoločník)od 200,- € objednať
Zmena obchodného mena s.r.o.od 200,- € objednať
Doplnenie živností až do maximálneho počtu 15 živností od 200,- € objednať
Založenie účtovnej závierkyod 200,- € objednať
Zvýšenie základného imania s.r.o.od 200,- € objednať
Zníženie základného imania s.r.o.od 200,- € objednať
Zmeny pri a.s., ktoré vyžadujú notársku zápisnicu, inak ako pri s.r.o.od 200,- € objednať
Zmeny pri v.o.s.od 200,- € objednať
Zmeny pri k.s.od 200,- € objednať
Každá ďalšia súbežná zmenaod 200,- € objednať