Zmluva o predaji podniku

//Zmluva o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku

 podľa ustanovenia §   476 a nasl. ObchZ

Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●], na jednej strane ako predávajúci (ďalej len “predávajúci“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] na druhej strane ako kupujúci, (ďalej len “kupujúci“)

Ďalej podpísané osoby za vyššie uvedené zmluvné strany po tom, čo sa samy presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, aj že jej označenie uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu zápisu v obchodnom registri, a je im nesporná totožnosť a riadne oprávnení osôb konajúcich za druhú zmluvnú stranu k tomuto rokovaní a po vzájomnom uistenie, že tieto údaje nie sú dotknuté zmenami už uskutočnenými, ale ešte nezapísaným v obchodnom registri, uzatvárajú dňa …… túto

 zmluvu o predaji podniku

 Úvodné ustanovenie

1. Predávajúci prevádzkuje v ………… (mieste) pod obchodným menom ………… podnikať v oblasti ………… a tomuto prevádzkovanie slúži veci, práva a majetkové hodnoty uvedené bližšie v článku 1, ktoré patria predávajúcemu (ďalej len “podnik “). Ide o celú podnikateľskú činnosť predávajúceho.

 

2. Predávajúci nadobudol vlastníctvo podniku ………… zmluvou č …… z …… s Fondom národného majetku SR zo dňa …… o predaji podniku, ktorého predmetom bol bývalý sp …………, a to na základe privatizačného projektu č …… , schváleného uznesením Vlády SR ​​č j …… zo dňa ……, a ďalej ho postupne vytváral. Overené kópie nadobúdacích dokladov k podniku, resp. k jeho hlavným zložkám, tvorí prílohu č 1 tejto zmluvy.

 

3. Predávajúci s ohľadom na svoj ​​zdravotný stav a svoje celkové finančné zaťaženie sa rozhodol svoj ​​vyššie uvedený podnik predať.

 

4. Kupujúci je činný v rovnakom ai nadväzujúcim odbore podnikania, má potrebu a záujem podnik získať a má všetky predpoklady a úmysel ďalej ho prevádzkovať v minimálne rovnakom rozsahu tak, aby sa jeho hodnota nezmenšila a nedošlo k poškodeniu veriteľov predávajúceho. Zároveň dokladá opisem príslušného notárskej zápisnice rozhodnutia valného zhromaždenia svojich akcionárov o súhlase sk oupí touto zmluvou podniku predávajúceho.

 

5. Predávajúci zamýšľa touto zmluvou odovzdať podnik za úhradu kupujúcemu, tj preniesť na neho vlastnícke práva k všetkým veciam, právam a majetkovým hodnotám slúžiacim prevádzkovanie podniku vrátane všetkých záväzkov a kupujúci prevziať tento majetok vrátane jeho všetkých záväzkov súvisiacich s predávaným podnikom bez ohľadu na to, či už existujú alebo vzniknú v budúcnosti v súvislosti s doterajšou činnosťou podniku a sú alebo nie v tejto zmluve výslovne uvedené.

 

Článok 1

Predmet zmluvy

1.   Predávajúci v zmysle ust § 476 a nasl. ObchZ predáva touto zmluvou kupujúcemu vyššie uvedený a ďalej v odseku 2 tohto článku av prílohách č   1 až … tejto zmluvy bližšie špecifikovaný podnik a zaväzuje sa ho kupujúcemu odovzdať a previesť na neho vlastnícke právo ku všetkým veciam a právam, ako aj k ostatným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia alebo majú slúžiť na prevádzkovanie predmetného podniku a ktoré patria predávajúcemu, bez ohľadu na to , či sú alebo nie sú výslovne v tejto zmluve uvedené.

 

2.   Podnik je spôsobilý prevádzkovať strojárenskú výrobu, ako ďalej bližšie špecifikované v prílohe č …, v oblasti vývoja, výroby a predaja oceľových guličkových ložísk.

 

3.   K podniku patrí najmä:

I. Veci nehnuteľnej

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k ú ……, o bec …………, zapísané na LV č   …, Vedenom na Katastrálnom úrade …………, nehnuteľnosti …… zapísané v znaleckých posudkoch znalca ………… zo dňa ……, evidovaných pod č j …, znalecké posudky sú zároveň odovzdávané kupujúcemu.

a)               pozemky a stavby:

budova …… sa st. p … o výmere … m 2 (zast. plocha) – administratíva a vývoj

budova …… sa st. p … o výmere … m 2 (zast. plocha) – výroba a sklady

b)               pozemky:

st. p … o výmere … m 2 – st. p … o výmere … m 2 – plocha

st. p … o výmere … m 2 – st. p … o výmere … m 2 – plocha

Zároveň na prevádzané pozemky sa prevádzajú dočasné objekty, stavby, prístrešky a pod, ktoré nie sú zapísané alebo ktoré nepodliehajú zápisu do katastra nehnuteľností a sú vyznačené a špecifikované v geometrických plánoch, ktoré tvoria prílohu č … tejto zmluvy av nižšie uvedenom znaleckom posudku.

Nehnuteľnosti uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa prevádzajú spolu so všetkým príslušenstvom, tak ako je toto príslušenstvo popísané v príslušných znaleckých posudkoch, ktoré tvoria prílohu č … tejto zmluvy.

II. Veci hnuteľné (vrátane nehmotného investičného majetku)

a)               Hmotný a nehmotný investičný majetok. Zoznam tohto majetku podľa stavu ku dňu …… je špecifikovaný v prílohe č … tejto zmluvy.

b)               Zásoby materiálov, výrobkov, tovaru, nedokončená výroba a zvieratá. Zoznam tohto majetku podľa stavu ku dňu ……… je špecifikovaný v prílohe č … tejto zmluvy.

III. Práva

a)               Práva z nájomnej zmluvy k budove č p …… v ul ………., kat území ……….

b)               Práva z priemyselného a duševného vlastníctva spojené s prevádzaným podnikom.

Zoznam týchto práv podľa stavu ku dňu …… je špecifikovaný v prílohe č   … Tejto zmluvy.

c)               Práva zo zmluvy o lízingu zariadenia …… uzatvorenej dňa …… medzi predávajúcim a firmou ………… ako poskytovateľom lízingu.

d)               Práva z licenčnej zmluvy s ALFA Ltd. London ako poskytovateľom licencie zo dňa …………, registrované pod č …………… k využívaniu patentu ………..

e)               Práva k prostriedkom na účte č ………… u …………

f)               Pohľadávky po splatnosti za dlžníkov v celkovej výške ……. na istine podľa špecifikácie v prílohe č 1, pohľadávka za ……… vo výške …… Sk vrátane príslušenstva je zaistená záložným právom k nehnuteľnosti č p ……… patriaci dlžníkovi, vložené do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia Katastrálneho úradu ……… …, č j ……, zo dňa ……. a vyznačené na LV č ……. pre kat území ……………….

IV. Iné majetkové hodnoty a s nimi spätá práva a záväzky

a)               obchodný podiel vo výške 51% na spoločnosti KULI BOMBAY CTD. – Importér guličkových a valivých ložísk.

b)               práva a povinnosti z rozpracovanej výroby az doteraz nesplnených zmlúv s odberateľmi vrátane poskytnutých zálohových platieb od týchto odberateľov. Zoznam týchto zákaziek podľa stavu ku dňu …… je uvedený v prílohe č ….

c)               nároky na plnenie od dodávateľov, najmä pri už zaplatených preddavkoch dodávateľom. Zoznam objednávok a zaplatených preddavkov podľa stavu ku dňu …… je uvedený v prílohe č ….

d)               nesplatné pohľadávky za odberateľmi. Zoznam týchto pohľadávok podľa stavu ku dňu …… je uvedený v prílohe č … vrátane špecifikácie ich zabezpečenie, pričom menovite nasledujú pohľadávky zabezpečené záložným právom v prospech predávajúceho, a ktoré vrátane tohto zaistenia prechádza touto zmluvou na kupujúceho.

e)               všetky ostatné nároky a záväzky predávajúceho súvisiace s prevádzaným súborom majetku okrem práv a povinností, ktoré na kupujúceho výslovne neprechádzajú podľa článku 2 a 8 a ktoré kupujúci nepreberá.

f)               všetky ostatné aktíva kdekoľvek vyššie neuvedené, majúce majetkovú hodnotu, slúžiace či majúce slúžiť prevádzkovanie podniku a sú vo vlastníctve predávajúceho, ktoré sú vedené v účtovnej alebo inej evidencii predávaného podniku ku dňu predaja alebo nie, avšak existujú k tomuto dňu – najmä ide o sieť zmluvných obchodných zastúpení, marketingové štúdie, bežiaci a zaplatenú reklamu a know-how.

g)               zoznam aktívnych súdnych sporov.

h)               práva a povinnosti vypl ývající z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom. Zoznam zamestnancov a výšky ich pohľadávok za predávajúcim podľa stavu ku dňu …… tvorí prílohu č … tejto zmluvy.

 

4. Záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a prechádzajúci na kupujúceho

a)               záväzky z prevádzkového úveru vo výške ….. Sk – poskytnuté ………… – úverová zmluva č …… zo dňa …….

b)               úver na kúpu technológie – poskytnutý ………… – úverová zmluva č   …… Zo dňa ….

c)               zoznam ďalších finančných záväzkov z obchodných vzťahov v celkovej výške …… k dátumu tvorí prílohu č … vrátane všetkých zmenkových ručení a tomu podobných ručení záväzkov.

d)               zoznam pasívnych súdnych sporov.

e)               záväzok predávajúceho ku sponzorskému príspevku vo výške 5 000 Sk ročne pre SK Rugby Chrášťany podľa sponzorské zmluvy zo dňa ………

 

5. Ďalej sa odovzdáva zoznam udelených splnomocnenia a plných mocí s tým, že predbežne boli všetci splnomocnenci upozornení na nutnosť dohodnúť s kupujúcim pokračovanie alebo ukončenie svojej činnosti a na nutnosť urobiť neodkladné úkony, ak sú potrebné, či na tieto kupujúceho okamžite upozorniť.

 

6. Spolu s podnikom sa neprevádza jeho obchodné meno: “………”, ale kupujúci je oprávnený vo svojej korešpondencii uvádzať, že prevzal podnik od predávajúceho a nadväzuje na jeho tradíciu.

 

7. Predávajúci prehlasuje, že nie je sá m nositeľom špeciálneho know-how, že toto je obsiahnuté v znalostiach zamestnancov podniku.

 

8. Kupujúci predmetný podnik predávajúceho, tj všetky, najmä vyššie uvedené veci, práva a majetkové hodnoty slúžiace na prevádzkovanie predmetného podniku, alebo ktoré majú slúžiť a sú vo vlastníctve predávajúceho, do svojho vlastníctva kupuje a zaväzuje sa ich prevziať. Zároveň a výslovne sa zaväzuje prevziať všetky záväzky predávajúceho súvisiace s odevzdávaným mu podnikom bez ohľadu na to, či sú alebo nie v odseku 4 tohto článku výslovne uvedené. To isté platí obojstranne aj o všetkých veciach, právach a iných prípadných majetkových hodnotách slúžiacich či majúcich slúžiť prevádzkovanie podniku a patriacich predávajúcemu aj tu výslovne neuvedených pojmovo, ale spadajúce ch pod túto zmluvu zo zákona.

 

Článok 2

1. Súčasťou predaja v rámci tejto zmluvy výslovne nie sú práva a povinnosti vyplývajúce z osobného oprávnenia predávajúceho daného jeho koncesií …… č j …… (pilotnom oprávnením, osobným členstvom v …… a ďalšie tzv osobné zložky podnikania), pretože tieto sú výlučne späté s predávajúcim a nie sú prevoditeľné a odevzdatelné a kupujúci berie na vedomie, že ak si táto obdobná oprávnenia (vzťahy atď) sám neobstará, nemôže sa z týchto dôvodov dovolávať nefunkčnosti či neprovozuschopnosti podniku a požadovať zľavu či odstupovať platne od zmluvy.

 

2. Touto zmluvou tiež neprechádza na kupujúceho oprávnenie užívať dokumentáciu o …… a podľa tejto vyrábať a predávať, ktoré mal výlučne predávajúci na základe Licenčnej zmluvy č … z …… uzavretej s BETA SA Paris av ktorej článok … je dohodnuté, že platnosť tejto zmluvy skončí, ak nebude predávajúci sám naďalej podľa tejto zmluvy vyrábať, a nie je bez súhlasu poskytovateľa licencie ďalej prevoditeľné.

 

Článok 3

1. Predávajúci týmto pr ohlasuje, že plne a riadne zoznámil kupujúceho so stavom podniku a že účtovné a majetkový stav podniku je plne popísaný týmito dokumentmi:

a)               výročná správa predávajúceho za rok …,

b)               účtovná závierka predávajúceho za rok …,

c)               mimoriadna účtovná závierka vyhotovená ku dňu ……,

d)               výhľadový plán hospodárenia na rok …,

e)               znalecký posudok … z …… č … ohľadom ……,

f)               zoznam obchodných a bankových zmlúv, zoznam pracovníkov a ich kvalifikáciou,

g)               zoznam aktívnych i pasívnych súdnych sporov,

h)               zoznam vystavených či avalovaných zmeniek, ako aj zmeniek prijatých,

i)               zoznam inventáru,

j)               zoznam licencií.

Uvedené dokumenty predávajúci zároveň odovzdal kupujúcemu s tým, že od vyššie uvedených dát podľa jednotlivých dokumentov nenastal v podniku žiadny nezvyčajný či zásadný pohyb.

 

2. Predávajúci prehlasuje, že účtovná evidencia je riadne vedená v súlade so zákonom č 563/1991 Z. z. a plne a verne vystihuje stav podniku ku dňu predaja. Zároveň prikladá svoje osobné vyhlásenie a vyhlásenie všetkých osôb, ktoré za neho boli oprávnené prijímať záväzky s úradne overenými podpismi, že žiadne iné ako v tejto zmluve a jej prílohách uvedené záväzky, vrátane ručení a ktoré by s ohľadom na súvislosť s podnikom mohli byť uplatnené, neboli prevzaté.

 

3. Predávajúci prehlasuje, že na nehnuteľnostiach prevádzaných touto zmluvou neviaznu žiadne vecné bremená ani iné práva tretích osôb, ako je napr právo predkupné, nájomné, užívacie atď, ani nie sú zaťažené hypotékami s výnimkou záložného práva uvedeného v odseku 4 a článku 5 . Pozemky ani pôda pod nehnuteľnosťami prevádzanými touto zmluvou nie sú znečistené alebo kontaminované a nie sú ohrozené spodné vody.

 

4. Predávajúci prehlasuje, že nie je predĺžený a nie je mu známe, že by sa začalo voči nemu konanie o vyhlásení konkurzu na jeho majetok a podnik nie je zaťažený žiadnymi inými jeho záväzky po splatnosti s výnimkou už uvedeného v článku 3 odsek 1 písm. b) záväzku z úveru podľa zmluvy zo dňa …… č … uzatvorenej medzi ním a …, ktorý je zaistený záložným právom k nehnuteľnostiam č p … v prospech …, ďalej osobnými zmenkami predávajúceho a tento záväzok prechádza na kupujúceho sa súhlasným vedomím uvedeného veriteľa. Predávajúci a kupujúci týmto dohodli, že uvedený záväzok bude plne uhradený súčasne s úhradou kúpnej ceny a kupujúci za týmto účelom je povinný do 5 dní od podpisu tejto zmluvy otvoriť na svoje riziko v prospech uvedeného veriteľa tiež neodvolateľný akreditív v banke veriteľa s tým, že čerpanie sa uskutoční podľa písomnej dohody strán proti nasledujúcim dokumentom:

a)               predloženie dokumentov uvedených v článku 4 odseku 3, ktoré banke odovzdá predávajúci,

b)               proti potvrdeniu banky o zániku pohľadávky pre výmaz záložného práva v katastri nehnuteľností,

c)               proti protokolu o súčasnom znehodnotení uvedených zmeniek vystavených predávajúcim.

Úhradou tohto záväzku podmienené nil predávajúci uzatvorenie tejto zmluvy.

 

5. Predávajúci prehlasuje, že mu nie je známa a nie je dôvodom predaja akákoľvek skutočnosť (zmena predpisov pre prevádzkovanie, výstavba konkurenčného závodu, zrušenie ciel atď), ktorá by mala zmeniť k horšiemu súčasnej podmienené nky prevádzkovanie podniku, resp. odbytu jeho produkcie.

 

6. Predávajúci prehlasuje, že mu nie je známe, že by niekedy v minulosti rokovania podniku (a to aj jeho predchodca sp ……) malo založiť akékoľvek riziko s dopady na životné prostredie a že, ak je mu známe, v podniku sa nepoužívali z hľadiska ekológie nebezpečné technológie a látky.

 

7. Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so stavom podniku tak, ako mu ho opísal predávajúci v tejto zmluve, jej prílohách av tejto zmluve spomínaných dokumentoch, a že je s týmto stavom plne uzrozumený.

 

Článok 4

Kúpna cena

 

[optinlocker]

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou k stavu ku dňu ……, a to vo výške …… Sk (slovom ……… korún slovenských), pričom táto cena sa zníži (zvýši) o rozdiely podľa skutočného stavu ku dňu prevzatia a odovzdania majetku podniku v pomeroch výslovne uvedených v odseku 2 tohto článku, tj v vplyvu na kúpnu cenu.

 

2. Pri určení výšky uvedenej kúpnej ceny strany vychádzali najmä z:

a)               súpisu hmotného investičného majetku (HIM) podniku ku dňu …… podľa účtovných podkladov a inventarizácie v účtovnej (nadobúdací) hodnote,

b)               ohodnotenie goodwillu podniku ako takého,

c)               ohodnotenie kvalifikácie pracovníkov,

d)               ohodnotenie know-how a zistených zákaziek,

e)               ceny nehnuteľností podľa znaleckých posudkov,

f)               súpisu záväzkov a pohľadávok – saldo,

a to všetko s ohľadom na vývoj bilancie hospodárenia za posledné 3 roky, pričom hodnoty pod položkou f) sú v podstate vzájomne vyrovnané a na vyčíslenie kúpnej ceny podniku sa v nominálnej hodnote neprejavujú. Ak sa prejavia rozdiely, tak budú zohľadnené v ich faktické nominálnej výške. Výnimkou sú odpisové položky, ktorých zmena nie je dôvodom pre zmenu ceny, lebo aj pohľadávky sú všetky úplne bonitné a záväzky nesporné.

Majetok uvedený pod položkami a), b), c) ad) sa pri stanovení celkovej kúpnej ceny podniku hodnotovo podieľal vždy približne rovnakým dielom do výšky 60   % Ceny. Zvyšných 40% kúpnej ceny pripadlo na ohodnotenie majetku pod položkou e), tj tie nehnuteľnosti, ktorých hodnota sa prejavila na kúpnej cene v zníženom koef 0,7 proti ohodnotenie zn aleckými posudky.

 

3. Na úhradu kúpnej ceny podľa odseku 1 tohto článku sa zaväzuje kupujúci otvoriť do 5 dní po podpise tejto zmluvy neodvolateľný akreditív v plnej výške u prvotriedne banky odsúhlasené predávajúcim na dobu 6 mesiacov s   možnosťou predĺženia, z ktorého predávajúci môže čerpať prostriedky nasledujúcim spôsobom:

a)               30% kúpnej ceny, tj …… Sk proti predložení tejto zmluvy riadne podpísanej oboma stranami a protokolu o odovzdaní podniku vrátane predložení riadne potvrdeného návrhu na vklad tejto zmlu uvy do katastra nehnuteľností

b)               50% kúpnej ceny, tj …… Sk po predložení:

–               oboma stranami riadne potvrdeného preberacieho protokolu o úplnom odovzdaní a prevzatí majetku podniku vrátane záveru, koľko je možné s ohľadom na záležitosti chýbajúce alebo zničené z akreditívu čerpať,

–               originálu tejto zmluvy s vyznačením rozhodnutia Katastrálneho úradu v … o vklade tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, opatrené doložkou osvedčujúci nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

c)               20% kúpnej ceny po uplynutí 6 mesiacov od podpisu zmluvy na základe potvrdenia rozhodcu uvedeného v článku … tejto zmluvy, že neboli uplatnené žiadne nároky z titulu realizácie náhrady škody apod zo strany kupujúceho k riešeniu.

 

4. Kupujúci je povinný udržiavať uvedený akreditív v platnosti do doby právoplatného rozhodnem tí Katastrálneho úradu a zamietnutie návrhu na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností. To isté platí u akreditívu otvoreného podľa článku 3 ods 4.

 

Článok 5

Kupujúci berie na vedomie, že na ďalej uvedených nehnuteľnostiach viaznu ku dňu podpisu zmluvy táto zast avní práva:

a)               … Pre záväzky …… Sk k nehnuteľnostiam č p … v prospech … ako záložného veriteľa,

b)               … Pre záväzky …… Sk k nehnuteľnostiam č p … v prospech … ako záložného veriteľa,

pričom tieto záväzky sú už čiastočne splatené, ako je uvedené v prílohe č.   …   .

 

Článok 6

1. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza na kupujúceho vkladom práva do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho. Strany sa zaväzujú podať do 3 dní po vstupe tejto zmluvy do platnosti návrhy na vklad tejto zmluvy do katastra nehnuteľností ohľadom všetkých nehnuteľností podľa príslušnosti katastrálnych úradov a rovnako tak na zmeny v osobe záložného veriteľa u pohľadávok zabezpečených záložným právom, ktoré touto zmluvou prešli na kupujúceho.

 

2. Vlastníctvo k ostatným veciam, právam a majetkovým hodnotám predávaným touto zmluvou prechádza na kupujúceho dňom účinnosti tejto zmluvy.

 

Odovzdanie podniku

Článok 7

Odovzdaní a prevzatí majetku

1. V lehote 10 dní od účinnosti tejto zmluvy bude vykonané postupné odovzdávanie a preberanie prevádzaného majetku. Zároveň s odovzdaním majetku bude odovzdaná v origináli predávajúcim všetky účtovný, právny, technická, stavebné, výrobné, obchodné … dokumentácie vzťahujúce sa k podniku a jeho nadobudnutia a prevádzky, na uplatnenie práv či splnenie záväzkov. Ďalej bude predávajúcim vystavené kupujúcemu potvrdenie, že kupujúci na mieste predávajúceho faktom predaja podielu nadobúda zo zákona do všetkých práv a povinností v rámci všetkých konaní, a to všeobecne i jednotlivo pre každé konanie súdne alebo správne zvlášť. O prevzatí sa spíše protokol, ktorý obe zmluvné strany podpíšu. Protokolom budú aktualizované prílohy tejto zmluvy podľa stavu ku dňu podpisu zmluvy.

 

2. Ak sa zistí pri odovzdaní majetku, že niektoré veci, práva alebo majetkové hodnoty oproti stavu ku dňu …… chýba alebo sú zničené, poškodené alebo zanikli, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny podľa článku 10 av odovzdávacom protokole sa uvedie výška zľavy a konečná kúpna cena, do ktorej výška je predávajúci oprávnený čerpať v rámci otvoreného akreditívu.

 

Článok 8

1. Predávajúci sa zavazuj e prechod pohľadávok bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkom a, ak sú pohľadávky zabezpečené záložným právom, ručením alebo iným spôsobom, tiež osobám, ktoré zabezpečenie záväzkov poskytli, ako aj podať návrh na zápis zmeny v osobe záložného ver ite v katastri nehnuteľností.

 

2. Ak sa zistí po podpise tejto zmluvy, že niektoré majetkové hodnoty, veci, práva, ktoré slúžia, alebo svojou povahou majú slúžiť prevádzkovanie podniku a existujú ku dňu podpisu zmluvy, neboli výslovne zahrnuté do predávaného majetku uvedeného v článku 1 tejto zmluvy av prílohách , strany sa dohodli, že aj tento majetok prechádza na základe tejto zmluvy do vlastníctva (majetku) kupujúceho v rámci dohodnutej kúpnej ceny. Pre potreby zmeny vlastníctva k takému majetku, ak ide o nehnuteľnosti, zapísané v katastri nehnuteľností, sa strany zaväzujú uzavrieť osobitnú zmluvu, ktorú budú považovať za dodatok k tejto zmluve, a poskytnú si navzájom potrebnú súčinnosť.

 

3. Ak sa zistí, že niektoré veci, práva a iné majetkové hodnoty uvedené v článku   1 tejto zmluvy nemôžu v dôsledku právne alebo faktické prekážky prejsť do vlastníctva kupujúceho, strany záväzne dohodli, že ohľadom ostatných vecí, práv a iných hodnôt, ktorých sa tento dôvod netýka, zmluva naďalej platí a prechádzajú do vlastníctva kupujúceho. Ohľadne vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, ktoré nemožno platne previesť na kupujúceho touto zmluvou, vznikne kupujúcemu právo na zľavu z ceny podľa článku 11, zodpovedajúce hodnote nepřevedeného majetku, resp. jeho podielu na stanovené kúpnej cene.

 

4. Kupujúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy, oznámiť všetkým veriteľom prevzatie záväzkov predávajúceho, ktoré sú touto zmluvou prevedené.

 

Článok 9

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností strany potvrdzujú nasledovné:

Medzi veci, práva, iné majetkové hodnoty a záväzky predávané, resp. prevádzanej touto zmluvou výslovne nepatrí nasledovné veci, hoci predávajúci občasne aj tieto donedávna používal pri svojom podnikaní, pretože boli už k 1.   1. 2001, tj 6 mesiacov pred uzavretím tejto zmluvy riadne vyvedené v súlade s platnými predpismi z účtovnej evidencie predávajúceho, finančne vysporiadané a nesúvisí nijako naďalej s predávaným podnikom:

–               osobný automobil zn … ŠPZ …

–               rodinný domček č p … v obci … kat území …

 

Článok 10

Oslobodenie od záväzkov

Predávajúci výslovne prehlasuje, že sa k predávanému podniku nevzťahujú žiadne ďalšie záväzky ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

Strany zároveň dohodli, že ak by takýto záväzok bol voči kupujúcemu úspešne uplatnený, resp. predávajúci ho od tohto záväzku neoslobodil, je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá mu v súvislosti s týmto záväzkom a jeho splnením vznikla, resp. kupujúci je oprávnený tieto nároky uplatniť formou zľavy z ceny podľa článku 11 tejto zmluvy spôsobom stanoveným v dohode o riešení sporov rozhodcom.

Predpokladom uplatnenia týchto nárokov kupujúcim voči predávajúcemu je, že kupujúci na ne predávajúceho pred plnením upozornil a vyzval ho k uznaniu či odmietnutie a sám ich tretím osobám neuznal, nesplnil či sa im nebránil, hoci predávajúci predložil či upozornil na preukázateľné doklady vyvracajúce či znižujúce nároky uplatnené tretími osobami.

V prípade, že predávajúci oslobodí kupujúceho od jeho záväzku, ktorý na neho prešiel touto zmluvou, hoci nebol tu predvídal, je automaticky a bez ďalšieho započítaný v rovnakej výške na nárok kupujúceho na zľavu z ceny alebo jej vrátenie či na nárok na náhradu škody voči predávajúcemu , a to bez ohľadu na ich splatnosť. Zároveň strany dohodli, že žiadna ujma či nárok akejkoľvek zo zmluvných strán nebol druhou stranou neoprávnene či dvojakým spôsobom či bez faktického dôvodu uplatnený alebo požadovaný a zároveň sa zaväzujú takéto situácie riešiť v súlade so zásadami správne vedeného účtovníctva.

 

Článok 11

Zľava z ceny

1. Pre výšku zľavy z kúpnej ceny zodpovedajúcu hodnote nepřevedeného majetku je určujúca:

a)               pre nehnuteľnosti cena zistená pre tieto nehnuteľnosti znaleckým posudkom podľa vyhl. č 178/1994 Z. z. vo znižujúcim koeficientu 0,7,

b)               pre ostatné veci, práva a iné majetkové hodnoty cena určená podľa ocenenie přivolaným znalcom, a to v pomere ich podielu na celkovej kúpnej cene podľa článku 4 odsek 2.

 

Článok 12

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že stav podniku plne zodpovedá stavu Pops ANEMA touto zmluvou a v jej prílohách a že je v stave spôsobilom na prevádzkovanie podniku v rozsahu tak, ako je uvedený v článku 1 a prílohe č ….

 

Článok 13

Zmluvnej pokuty

1. V prípade preukázaného trvajúceho a podstatného porušenia záväzkov z tejto zmluvy cez písomnú výzvu oprávnenej strany strany dojednávajú zmluvnú pokutu vo výške …… Sk (slovom ……… slovenských korún) v prospech oprávnenej strany. Pri preukázanie vzniku nároku na zmluvnú pokutu strany postupujú cez zvoleného rozhodcu podľa čl …. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu skutočne vzniknutej škody.

 

2. Zmluvná pokuta je splatná na základe vyúčtovania v lehote 15 dní, pričom kupujúci po dobu trvania akreditívu je oprávnený po doloženie výrokom rozhodcu o oprávnenosti zmluvnej pokuty o príslušnú jej výšku znížiť v prospech predávajúceho otvorený akreditív podľa bodu článku 3.

 

Článok 14

1. Strany sa dohodli, že ak v dôsledku zmeny či odlišného výkladu právnych predpisov alebo judikatúry súdov bude u niektorého ustanovenia tejto zmluvy uznaný dôvod neplatnosti právneho úkonu, zmluva ako celok naďalej platí, pričom za neplatnú bude možné považovať len tú časť, ktoré sa dôvod neplatnosti priamo týka . Strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť alebo nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych predpisov, aby zmyslu a účelu tejto zmluvy bolo dosiahnuté, a ak to nebude možné a na kupujúceho neprejdú predpokladaná aktíva v plnom rozsahu alebo bude zaťažený nepredvídateľnými záväzky, má kupujúci právo na to odpovídaj iaci zľavu z ceny.

 

2. Ak v niektorých prípadoch tu uvedené riešenie nebude možné a zmluva by bola neplatná či zneplatnitelná, strany sa zaväzujú bezodkladne po tomto zistení uzavrieť novú zmluvu, v ktorej prípadný dôvod jej neplatnosti bude odstránený a doterajšie prijaté plnenia budú započítaná na plnenie strán podľa tejto novej zmluvy. Podmienky tejto novej zmluvy vyjdú pritom z pôvodnej zmluvy a budú sa čo najviac blížiť touto zmluvou dojednanému hospodárskemu účelu.

 

Článok 15

Strany sa zaväzujú predložiť túto zmluvu do 5 dní po podpise Úradu pre hospodársku súťaž spolu s dokladmi, že týmto predajom nie je menený súčasný stav na trhu a nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže. Ak Úrad pre hospodársku súťaž príslušný súhlas nedá, je toto jeho rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti rozviazaním podmienkou tejto zmluvy a strany si vydajú všetko, čo od seba navzájom získali alebo si plnili. Predávajúci má nárok na odškodnenie vo výške …… Sk denne, pokiaľ negatívne rozhodnutie nie je dôsledkom jeho zavinenia v zamlčania či nedoložené potrebných údajov.

 

Článok 16

Daň z prevodu nehnuteľností hradí predávajúci, ostatné poplatky a náklady na právnu pomoc pri spísaní tejto zmluvy idú na ťarchu tej strany, u ktorej vznikli.

 

Článok 17

Predávajúci svoje vyhlásenie o účele tejto zmluvy potvrdzuje ďalej svojim záväzkom v zmysle § 672a ObchZ, že v predmetnej činnosti predávaného podniku, tj v oblasti výroby, vývoja, obchodu s ložiskami všetkého druhu nebude naďalej priamo ani nepriamo podnikať, nebude radou, skúseností, investíciami , prenechaním kontraktov ani akokoľvek inak pomáhať žiadnej tretej osobe v podnikaní či sa na tomto podnikaní podieľať.

 

Článok 18

Odstúpenie od zmluvy

Strany týmto výslovne dojednávajú nad rámec možností odstúpenie od tejto zmluvy v prípadoch daných zákonom, že ďalšie skutočnosťou, ktorá oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy je, ak sa ukáže nepravdivým tvrdenie predávajúceho uvedené v článku 3 odsek 3 a 6 o ekologickej nezávadnosti a neznečistené pôdy .

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ pre neplnenie záväzkov vzniknutých pred účinnosťou tejto zmluvy kupujúcim voči tretím osobám ani v náhradnej lehote 30 dní kupujúci nezabezpečí tieto záväzky dostatočne svojim majetkom, resp.nezbaví dohodou s veriteľmi predávajúceho ručenie za tieto záväzky.

V prípade oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy si strany vydajú všetko, čo si vzájomne plnili a ďalej si vyporiadajú prípadne zmenenou hodnotu podniku na základe auditu. Strana, ktorá po práve odstúpila, má nárok ako na všetky úžitky z obvyklého prevádzky podniku za dobu od jeho prevzatia do odstúpenia, tak aj nárok na náhradu vzniknutej škody. Ušlý zisk strany dohodou z náhrady škody vylučujú (obmedzujú na sumu …… Sk). Predávajúci sa zároveň zaväzuje prevziať od kupujúceho všetky rozumné a nevyhnutné záväzky, ktoré kupujúci v tejto dobe urobil, resp. k týmto pristúpil.

 

Článok 19

Rozhodcovská doložka

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy av súvislosti s ňou a ktoré sa nepodarí odstrániť vzájomným rokovaním strán, budú s konečnou platnosťou rozhodované tromi rozhodcami menovanými Rozhodcovským súdom pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR v Prahe.

Strany sa zaväzujú podrobiť sa rozhodcovskému nálezu.

 

Článok 20

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom splnenia záväzku kupujúceho na otvorenie neodvolateľného akreditívu v prospech predávajúceho podľa článku 4 ods 3 a akreditívu v prospech veriteľa banky podľa článku 3 ods 4. Zmluva stráca platnosť nesplnením záväzkov kupujúceho k otvoreniu akreditívu ani do ďalších 5 dní po dohodnutom termíne alebo nepredĺžením doby pre ich čerpanie, kým nebude ukončené právoplatne konaní pred katastrálnym úradom, resp. predĺženej o 15 dní na ich čerpanie.

 

2. K momentu účinnosti zmluvy strany dajú návrh registrovému súdu na zápis skutočnosti predaja podniku z prodávaj meracieho na kupujúceho.

 

3. Táto zmluva obsahuje prílohy označené č 1 až …, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou a sú s ňou pevne spojené.

 

4. Na základe tejto zmluvy doložené písomným potvrdením predávajúceho o jej vstupe do účinnosti možno v katastri nehnuteľností urobiť ohľadom nehnuteľností uvedených v článku 1 vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

 

5. Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v 8 vyhotoveniach, z ktorých 5 je určené pre katastrálny úrad, 2 pre predávajúceho, 1 pre kupujúceho.

 

6. Strany pot vrzují, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu.

 

V …………… dňa ………….

 

 

……………………………………               ……………………………..

predávajúci               kupujúci

 

overené podpisy strán

[/optinlocker]

By | 2017-01-14T12:17:18+00:00 marec 25th, 2012|Vzor|2 komentáre