Zmluva o prevzatí dlhu

//Zmluva o prevzatí dlhu

Zmluva o prevzatí dlhu
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

medzi: [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●]

 

Čl. I

Predmet zmluvy

 

[optinlocker]

1.1. V zmysle zmluvy o prevode práv a povinností uzavretej dňa [●]medzi: [●],[●], IČO: [●], zapísaný v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●] a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●], vznikla spoločnosti [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●]povinnosť zaplatiť kúpnu cenu prevádzaných hnuteľných vecí vo výške [●] EUR (slovom: [●]EUR) [●].

1.2. Spoločnosť [●],[●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●] sa zaväzuje prevziať dlh za spoločnosť [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●] vo výške uvedenej v bode 1 tohto článku.

Čl. II

Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1. Spoločnosť [●],[●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●] sa stáva novým dlžníkom zo zmluvy o prevode práv a povinností špecifikovanej v čl. I bod 1 tejto zmluvy namiesto spoločnosti [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●] udelením písomného súhlasu [●].[●] podpisom tejto zmluvy dáva súhlas s prevzatím dlhu v zmysle tejto zmluvy.

2.2. [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č. [●], ktorá poskytla na základe zmluvy o termínovanom úvere č. [●] uzavretou dňa [●] spoločnosti [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●], úver vo výške [●] EUR (slovom: [●]EUR) súhlasí s prevzatím dlhu spoločnosťou [●],[●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd.: [●], vložka č.: [●] namiesto spoločnosti [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●] v odd. [●], vložka č.: [●].

 

Čl. III

Záverečné ustanovenia

3.1. Právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.2. Zmluva vzniká a nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

3.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú slovenským právom.

3.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne a bez akéhokoľvek nátlaku podpísali, pričom ich vôľa uzatvoriť túto zmluvu je slobodná a vážna.

 

V [●] dňa [●]                                                    V [●] dňa [●]

 

______________________________                                  ____________________________

prevádzajúci                                                                           nadobúdateľ

 

 

 

______________________________                                  ____________________________

[●]                                                                                          [●]

[/optinlocker]

 

By | 2014-07-19T21:54:58+00:00 marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments