Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami

//Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami

Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “oprávený“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “povinný“) uzatvárajú  dňa ……… túto

zmluvu o zriadení predkupného práva

 Článok 1
Predmet zmluvy o zriadení predkupného práva

Povinný je vlastníkom budovy č p 25 v Martine stojacej na pozemku st. parc. č 380 v k ú Martin, pozemku st. parc. č 380, ďalej pozemku č parc. 205, to všetko v katastrálnom území Martin zapísanom na LV č 560 vedenom na Katastrálnom úrade v Martin.

Vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam vzniklo povinnému na základe kúpnej zmluvy zo dňa 4. 12. 1997 vkladom práv do katastra nehnuteľností s právnymi účinkami vkladu od 4. 1. 1998 pod sp. zn V 1 383/98.

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie predkupného práva k uvedeným nehnuteľnostiam v prospech oprávneného s vecnými účinkami podľa ust § 603 ods 2 ObčZ.

Článok 2
Prejav vôle o zriadení predkupného práva

1. Oprávnený a povinný sa týmto dohodli na zriadení predkupného práva s vecnými účinky k nehnuteľnostiam uvedeným v článku 1, tj ako vecného práva.

2. Povinný týmto zriaďuje v prospech oprávneného predkupné právo k nehnuteľnostiam uvedeným v článku 1 s vecnými účinky a oprávnený toto predkupné právo k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam prijíma.

3. Obsahom takto zriadeného predkupného práva je záväzok povinného pre prípad, že by chcel nehnuteľnosti uvedenej v článku 1 akýmkoľvek spôsobom scudziť, najskôr tieto nehnuteľnosti ponúknuť ku kúpe oprávnenému, a to za cenu:

Variant 1: 200 000 Sk (slovom: dvostotisíc korún slovenských).

 Variant 2: ktorú povinnému ponúkol iný záujemca. Povinný musí v ponuke doložiť, že tento záujemca sa zaviazal kúpnu zmluvu za túto cenu uzavrieť.

Variant 3: ktorá bude určená znaleckým posudkom znalca z odboru ekonomika, ceny a odhady nehnuteľností. Znalecký posudok musí byť súčasťou ponuky povinného.

 Článok 3

[optinlocker]

Uplatnenie predkupného práva

Ponúkne Ak povinný nehnuteľnosti oprávnenému ku kúpe, je oprávnený povinný oznámiť písomne ​​povinnému do 1 mesiaca, že ponuku prijíma, a do 1   mesiaca od doručenia tohto oznámenia povinnému zložiť kúpnu cenu do notárskej úschovy notára JUDr.Jaroslava Hlavičky, Národný 15, 110 00 Praha 1, inak je povinný oprávnený previesť nehnuteľnosti tretej osobe.

Článok 4
Vznik a trvanie predkupného práva

Účinky predkupného práva nastávajú vkladom práv do katastra nehnuteľností. Predkupné právo bude trvať do 31. 12. 2004.

 Článok 5
Úhrada za zriadenie predkupného práva

Predkupné právo sa zriaďuje za úhradu. Strany sa dohodli, že táto úhrada činí 10 000 Sk za každý aj začatý rok predkupného práva. Oprávnený sa zaväzuje zaplatiť povinnému vyššie uvedenú úhradu predkupného práva vždy do 31. 1. každého roka na jeho účet č ú 000000/0000.

 Článok 6
Zánik predkupného práva

1. Predkupné právo zaniká:

a)               uplynutím doby, na ktorú bolo z riadené;

b)               prevodom vlastníctva nehnuteľností uvedených v článku 1 na oprávneného;

c)               dohodou oprávneného a povinného o zániku predkupného práva.

2. Pre prípad zániku predkupného práva sa oprávnený zaväzuje potvrdiť povinnému na jeho výzvu spôsobom stanoveným právnymi predpismi, že došlo k zániku predkupného práva. Ak oprávnený bezdôvodne poruší tento záväzok, zjednávajú strany na ťarchu oprávneného a v prospech povinného zmluvnú pokutu vo výške 50 000 Sk. Prípadné právo na náhradu škody zostáva dohodou o zmluvnej pokute nedotknuté.

Článok 7
Ostatné dojednania

Návrh na vklad predkupného práva podľa tejto zmluvy môže podať oprávnený alebo povinný.

Na základe tejto zmluvy možno do katastra nehnuteľností zapísať predkupné právo podľa tejto zmluvy v prospech oprávneného k nehnuteľnostiam uvedeným v článku   1.

Strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a že vyjadruje ich pravú a skutočnú vôľu.

[/optinlocker]

 

V ……… dňa …………

…………………………               ………………………………

oprávnený                             povinný

 

 

 

By | 2014-12-17T11:44:40+00:00 apríl 9th, 2012|Vzor|0 Comments