Predaj sro / odkúpenie sro

v troch krokoch

Výber a platba

Pred kúpou sro, odkúpením sro alebo založením firmy Vám pomôžeme vybrať si najvhodnejšiu alternatívu. Poskytneme Vám dôležité informácie, aby ste mohli dôkladne vyhodnotiť Vašu situáciu.

 

Za predaj sro alebo založenie spoločnosti je potrebné zaplatiť vopred, a to buď prevodom na účet alebo online cez bankovú kartu.

Prevod / založenie

Dokuemty k prevodu sro, odkúpeniu sro alebo založeniu firmy zašleme na vypracovanie advokátskej kancelárii, účtovníkom a daňovým poradcom. Všetky doplňujúce otázky vyriešia odborníci v danej oblasti.

Dokumentácia

Po podpísaní právnych a účtovných dokumentov všetkými spoločníkmi a konateľmi podá advokátska kancelarácia potrebné žiadosti na príslušný súd alebo úrad a po zápise zmien Vam zašleme dokumentáciu k spoločnosti.

Naše služby

Ready Made s.r.o.

Ponúkame Vám na predaj sro / ready-made sro. Tieto sro buď nikdy nevykonávali žiadnu činnosť alebo majú preverenú históriu. Ready-made firmy majú splatené základné imanie a ak nie sú bez pohľadávok a závazkov, tak k nim je k dispozícii aj podrobné účtovníctvo.

Odkúpenie sro

Ak chcete skončiť podnikanie, tak jednou z alternatív, ktorú máte je predaj Vašej spoločnosti. Poskytujeme najvyššie výkupné ceny. Druhou možnosťou, ktorú máte je výmaz firmy z obchodného registra, živnostenského registra a odhlásenie z daňového úradu.

Sídlo

K firmám zabezpečujeme sídlo, skenovanie a preposielanie pošty. Registračné sídlo využívajú prevažne firmy, kde zahraničný klienti majú záujem o vyššiu prestíž firmy so sídlom na lukratívnej adrese v Bratislave.

Zmeny v obchodnom registri

Zabezpečujeme realizáciu všetkých zmien v spoločnostiach zapísaných v obchodnom registri: zmena obchodného mena, zmena sídla, rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania (živností), zmena štatutárneho orgánu (konateľa, členov predstavenstva), prevod obchodného podielu

Prečo my?

Skúsenosti

Vieme, čo robíme. Ak uvádzame, dobu trvania služby, tak ju dodržíme, pretože ju nerobíme po prvý krát.

Stabilita v nasledujúcich rokoch

V nasledujúcich rokoch sa nevyparíme ale budeme tu, aby sme Vám poskytli sídlo, upozornili Vás na lehoty, poskytli Vám účtovné, daňové a DPH služby.

.

Súvisiace služby

Naše služby nie sú obmedzené iba na založenie, ale poskytneme Vám aj komplexný súbor súvisiacich služieb, ktoré k spoločnosti nevyhnutne môžete potrebovať ako sú registrácie DPH, otvorenie účtu a podávanie DPH priznaní.

Jednoduchosť

Naše služby môžete zaplatiť aj online bankovou kartou alebo na účet a všetko odkomunivať cez email.

.

  • zmluva-o-zriadeni-predkupneho-prava-k-nehnutelnosti-s-vecnymi-ucinkami

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami

apríl 9th, 2012|0 Comments

Zmluva o zriadení predkupného práva k nehnuteľnosti s vecnými účinkami Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “oprávený“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “povinný“) uzatvárajú  dňa ……… túto zmluvu o zriadení predkupného práva  Článok 1 Predmet zmluvy o zriadení predkupného práva Povinný je vlastníkom budovy č p 25 v Martine stojacej na pozemku st. parc. č 380 v k ú Martin, pozemku st. parc. č 380, ďalej pozemku č parc. 205, to všetko v katastrálnom území Martin zapísanom na LV č 560 vedenom na Katastrálnom úrade v Martin. […]

  • zmluva o pozicke

Zmluva o pôžičke

apríl 1st, 2012|1 Comment

Zmluva o pôžičke Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●]  (ďalej len “dlžník“) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] (ďalej len “veriteľ“) uzatvárajú podľa § 657 a nasl. ObčZ túto  zmluvu o pôžičke Článok 1 – pôžička Dnešného dňa, tj 1. 10. 2009, požičal veriteľ čiastku 500 000 euro (slovom pätstotisíc euro) dlžníkovi a dlžník túto sumu prevzal. […]

  • zmluva o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku

marec 25th, 2012|2 Comments

Zmluva o predaji podniku  podľa ustanovenia §   476 a nasl. ObchZ Meno a priezvisko: [●], bytom: [●], rodné číslo: [●], Bankové spojenie: [●], č. účtu: [●], na jednej strane ako predávajúci (ďalej len “predávajúci”) a [●], so sídlom: [●], IČO: [●], zapísaná v Obchodnom registri [●], v odd.: [●], vložka č.: [●], osoby oprávnené konať menom spoločnosti: [●] na druhej strane ako kupujúci, (ďalej len “kupujúci”) Ďalej podpísané osoby za vyššie uvedené zmluvné strany po tom, čo sa samy presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, aj že jej označenie uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu zápisu v obchodnom registri, a je im nesporná totožnosť a riadne oprávnení osôb konajúcich za druhú zmluvnú stranu k tomuto rokovaní a po vzájomnom uistenie, že tieto údaje nie sú dotknuté zmenami už uskutočnenými, ale ešte nezapísaným v obchodnom registri, uzatvárajú dňa …… túto […]

  • zapisnica z valneho zhromazdenia sro o zmene sidla

Zápisnica z valného zhromaždenia sro o zmene sídla

marec 25th, 2012|0 Comments

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia o zmene sídla [●] (ďalej len „spoločnosť“) Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti. […]