Zápisnica z valného zhromaždenia sro o zmene sídla

//Zápisnica z valného zhromaždenia sro o zmene sídla

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia o zmene sídla

[●] (ďalej len „spoločnosť“)
Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa [●]od [●]h do [●]h v sídle spoločnosti.

Program rokovania:        1. Otvorenie a voľba predsedu valného zhromaždenia
                                                2. Zmena sídla
                                                3. Zmena spoločenskej zmluvy
                                                4. Záver  

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril [●] a konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle § 129 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OBZ“).

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods.1 OBZ v spojení s čl. XIV bod 1 spoločenskej zmluvy.

K bodu 1. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie:

 

[optinlocker]

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu [●].

Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K bodu 2. programu rokovania bolo prijaté

 uznesenie:

Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene sídla spoločnosti z: [●]:[●]

Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K bodu 3. programu rokovania bolo prijaté

uznesenie: 

Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok [●] znie: „Sídlom spoločnosti je: [●].“
2. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Peňažné vklady spoločnosti boli splatené pri založení spoločnosti spoločníkmi v plnom rozsahu vo výške [●] EUR ([●] vo výške [●]EUR, [●] vo výške [●]EUR) ich odovzdaním v hotovosti správcovi vkladu.“
3. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Správcom vkladu bol [●].“
4. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom predstavujú [●]EUR.“
5. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti sa neposkytujú žiadne výhody.“
6. V článku [●]sa dopĺňa bod [●], ktorý znie: „Prvým konateľom spoločnosti bol [●], r. č. [●], bytom [●]. Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.“
7. Článok [●]znie: „1) Na zodpovednosť konateľa sa vzťahuje ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka. 2) Ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka sa aplikuje primerane aj na zodpovednosť prokuristu.“
8. Článok [●]znie: „1) Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk prvý raz vytvorí, vo výške 5% z čistého zisku. 2) Spoločnosť dopĺňa rezervný fond každoročne vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke až do dosiahnutia rezervného fondu vo výške 10% základného imania. 3) O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ v súlade so zákonom.“

Prítomných bolo 100% hlasov.
Hlasovanie:
za : 100 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

Valné zhromaždenie ukončil po vyčerpaní programu rokovania jeho predseda.

V [●] dňa [●]

……………………………………………………

 [●]

…………………………………………………..

[●]

[/optinlocker]

By | 2014-07-19T21:49:25+00:00 marec 25th, 2012|Vzor|0 Comments